SON YAZILAR

26 Mayıs 2017 Cuma

7020 Sayılı Kanun'a göre yeni SGK borç yapılandırması

Alo Sgk | 09:37 | | | | | | |


7020 Sayılı Kanun'a göre yeni SGK borç yapılandırması

Celal ÖZCAN
Dünya Gazetesi

2016 yılında çıkarılmış olan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırımasına İlişkin Kanun'la özel sektörün 2016/Haziran ve öncesine ait kamuya olan borç yükünün azaltılarak, borçların taksitle ödenmesi imkanı getirilmiş, daha sonra da 6770 sayılı Kanun'la söz konusu yapılandırma için başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere bir hak daha verilmiş ve 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörter ay uzatılmıştı.


Ancak, ekonomide yaşanan genel durgunluk ve küçülme sağlanan bu kolaylıklara rağmen yapılandırma yapan işverenler, hem taksitlerini, hem de cari ay borçlarını ödeyememe durumu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu çerçevede, hem daha önce 6736 sayılı Kanun'la getirilen yapılandırma imkanına başvurmamış, hem de 2016/Temmuz ve sonrasında yeni borç birikimi oluşmuş işverenlere TBMM’de görüşmeleri tamamlanarak kabul edilmiş ve şuanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasında olan 7020 sayılı Torba Kanun'la kamuya olan borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.
Yazımızda 7020 sayılı Torba Kanun'a göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verilecektir.

Yapılandırma kapsamına giren SGK borçlarının türü

2017/Mart ve önceki aylara ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin (31/8/2017) sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
- 5510 sayılı Kanun'un 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,
- İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,
- Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destek primi borçları,
- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları,
- İdari para cezası borçları,
- SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
- İşverenlerin ve üçüncü şahısların 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malüllük, adi malüllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiilleri nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rucü borçları),yeniden yapılandırılabilecektir.

Yapılandırmaya esas borcun hesaplanma şekli

Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, borç asıllarının ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek olan faiz hesaplanacaktır.
Gecikme cezası ve gecikme zammının yerine hesaplanacak olan faizin bu şekilde hesaplanmasının ardından bu faiz tutarı ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırmaya esas borç belirlenecektir.
Ancak, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen işlenen fiillere ilişkin olup, 31/8/2017 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde, SGK’ya ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu %50 borç aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak faiz toplanarak, yapılandırmaya esas olan idari para cezası borcu bulunacaktır.
Buna göre, SGK tarafından daha önce tahakkuk ettirilmiş olan idari para cezası asıllarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvuru süresi

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlk taksitin ödenme süresi ve taksit sayısı

Borçlular yeniden yapılandırma kapsamında ikişer aylık dönemler halinde, 6, 9, 12, 18 eşit taksitte borçlarını ödeyebileceklerdir. Ayrıca, yeniden yapılandırma hakkından yararlanacak olan borçlulardan peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitle ödeme yolunu seçenlerin ilk taksitlerini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir.

Taksitlendirme faizi

Yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi halinde, yapılandırmaya esas borç aslı ve Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanmış faizden oluşan borç tutarı;
- Altı eşit taksit için (1,045),
- Dokuz eşit taksit için (1,083),
- Oniki eşit taksit için (1,105),
- Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Taksitlendirmenin ihlali/bozulması

Taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması durumunda, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde...