SON YAZILAR

29 Mayıs 2017 Pazartesi

7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Sigortalı ve İşverenler İçin Ne Anlama Geliyor?

Alo Sgk | 10:09 | | | | |


7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Sigortalı ve İşverenler İçin Ne Anlama Geliyor?

Şevket TEZEL

27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı son yapılandırma Kanunu, bu tür kanunlar içinde bir önceki yapılandırma kanunu ile en yakın tarihte çıkarılmış bir yasa olmasıyla öne çıkıyor.


6736 sayılı Yapılandırma Kanununun üzerinden 10 ay bile geçmeden çıkartılan bu kanunun 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ayrı bir ilgisi bulunuyor. O da 6736 sayılı Kanundan yararlananların 7020 sayılı Kanundan yararlanamayacak olması.

Bu iki kanunun kitlesini birbirinden ayırmada 6770 sayılı Kanunun önemli bir işlevi olmuştu.

6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ile vergi ve prim borçları için uygun ödeme imkânları getirilmişti.

Bahse konu yapılandırma ile;

İşverenler için;

5510 sayılı Kanunun SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) sigortalılıklarından kaynaklanan,
 • Sigorta primi,
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakları,
 • 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezalan ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • Sosyal güvenlik destek primi alacakları kapsamda olacak.

Sigortalı bireyler için;
 • 01.05.2015 tarihi itibariyle 12 aydan az zorunlu Bağ-Kur prim borçları ile 01.05.2015 – 30.06.2016 tarihleri arasındaki zorunlu Bağ-Kur prim borçları
 • 01.10.2008 öncesi en fazla 1-2 ay üstü üste ödenmemiş olan isteğe bağlı SSK sigortası primleri,
 • En fazla son 12 aylık isteğe bağlı Bağ-Kur prim borçları
 • Ek-5 /Tarım) ve Ek-6 (Şoför ve sanatçı) sigortalılığı prim borçları
 • Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • Asgari ücretin üçte birinden fazla aylık geliri olanlar için gelir testine bağlı doğan genel sağlık sigortası primi alacakları,
 • 01.10.2008’den öncesinde geçerli olan Topluluk sigortası primi alacakları,
 • Sosyal güvenlik destek primi alacakları,
asıllarının Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer'ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın yüzde 40'ının, bu yapılandırma kanununda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçiliyordu.

İşte GSS prim borçları dışındaki bu tür prim borçları için ilk taksit ve peşin ödeme halinde son ödeme tarihi 02.01.2017 iken 6770 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile 31.05.2017’ye kadar ertelenmişti.

Başvuru süresi ise 31.10.2016 iken 2016/9385 sayılı BKK ile 25.11.2016 tarihine dek uzatılmıştı.

Dolayısıyla 25.11.2016 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat etmiş olmakla birlikte 6770 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 27.01.2017 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödeyememeleri nedeniyle 6736 sayılı Kanun hükmünü ihlal edenler ihlale neden olan tutarları 27.01.2017 tarihine kadar olan süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile beraber 31.05.2017 (Bu tarih dâhil) tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmaları bozulmuş sayılmaksızın ödemeleri mümkün bulunuyordu.

Yani 02.01.2017 tarihinde ödenmesi gereken tutar 31.05.2017 tarihinde, 28.02.2017 tarihinde ödenmesi gereken tutar 30.06.2017 tarihinde 02.05.2017 tarihinde ödenmesi gereken tutar 31.08.2017 tarihinde, 30.06.2017 tarihinde ödenmesi gereken tutar 31.10.2017 tarihinde, 31.08.2017 tarihinde ödenmesi gereken tutar da 02.01.2018 tarihinde ödenmesi mümkün kılınıyordu.

Sadece GSS prim borçluları için ise peşin ve ilk taksit son ödeme süresi 28.02.2017 olduğundan bu tarih 30.06.2017’ye, ikinci taksit ödemeleri 31.03.2017’den 31.07.2017’ye, üçüncü taksit ödemeleri ise 02.05.2017’den 31.08.2017’ye uzatılmış bulunuyordu.

Fakat bu defa 31 Mart 2017 tarihine kadar oluşmuş olan vergi ve prim ve ilgili borçları için çıkartılan ve 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu, 2016 yılında çıkartılan 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu, 2014 yılında çıkartılan 6552 sayılı Yapılandırma Kanunu ve 2011 yılında çıkartılan 6111 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında ödemesi devam eden alacaklar için uygulanmayacak.

Dolayısıyla vergi ve prim ilk taksit son ödemesi 31.05.2017, GSS prim alacakları için son ödeme tarihi 30.06.2017 tarihlerine uzatıldığı için henüz ödeme olmasa bile bozulmamış olan yapılandırma koşulları nedeniyle 6736 sayılı Yapılandırma için başvuranlar 7020 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanamıyor.

Yeni Olarak Neyi İçeriyor?

Yeni yapılandırmadan yararlanacak olanlar için yukarıda belirtilen hakların bu defa 31 Mart 2017 tarihi itibariyle esas alınarak uygulanacak olmasına ilave olarak;

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçileceği de 7020 sayılı Kanunu getirdiği bir ayrıcalık oluyor.

Neleri İçermiyor?

Ülkemizde her prim yapılandırma kanunu çıkışından önce hazır bazı beklentiler bulunuyor.
İşte bunlardan;
 • Emeklilik yaşı gelmesine karşın yeterli günü olmayanlara eksik süre borçlanma hakkı,
 • Yaptığı doğumları sigortalılık başlangıcı öncesi gerçekleşmiş olan kadın sigortalılara doğum borçlanması hakkı,
 • Bağ-Kur prim borcu silinmiş olanlara bu borçlarını ihtiyaçları kadar kısmi ödeme hakkı,
 • Bağ-Kur prim borcu silinmiş olanların bu borçlarını güncel rakamdan değil de ana borca enflasyon farkı ile ödeme hakkı,
Bu kanunun içeriğinde bulunmuyor.

Ne Olacak?

Geleneksel olarak işverenlerimiz ve Bağ-Kur sigortalılarımız ödeyecek olsalar da olmasalar da her yapılandırmada başvuru yaptıkları için bu yapılandırma “Devam eden yapılandırmanız var, bu yapılandırmadan faydalanamazsınız cevabı” ilk şoku onlara yaşatacak.

31.05.2017 tarihine kadar vergi borcu yapılandırması, 30.06.2017 tarihine kadar da  SGK borcu yapılandırması devam ediyor olduğu için bu yeni yapılandırmadan faydalanamayacak olanlar için bu tarihler daha bir önem kazanacak.