SON YAZILAR

31 Mayıs 2017 Çarşamba

Dış ticarette harç ve damga vergisi muafiyeti

Alo Sgk | 09:34 | | | | | | |


Dış ticarette harç ve damga vergisi muafiyeti

Dr. Veysi SEVİĞ
İto Haber

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki” İhracat: 

2017/4 sayılı tebliğ, 18 Mayıs 2017 gün ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak iptal işlemine ait 18’nci maddesinin 5’inci fıkrası hariç tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.


Maliye Bakanlığı tarafından aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Genel Tebliği”nin 4’üncü maddesi gereği olarak ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki (kanıtlanması) koşuluyla;

  • İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu işlemleri dahil)
  • İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki
  • İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar
  • Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması
  • Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı
  • Gümrük Kanunu’nun 131’inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali
  • Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurtiçi alımlar
  • Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’nden veya Şeker Kurumu’nca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı ile ilgili işlemler harçtan bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) damga vergisinden istisna olacak. İstisna kapsamına alınan “Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” ise tebliğin 5’inci maddesinde yer alıyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mayıs’ta yürürlüğe giren “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki 2017/4 sayılı Tebliğin 7’nci maddesi uyarınca “firmaların vergi, resim, harç istisnası olmak üzere...