SON YAZILAR

24 Mayıs 2017 Çarşamba

İşverenleri Bürokratik İşlemler Bezdiriyor

Alo Sgk | 09:28 | | |


İşverenleri Bürokratik İşlemler Bezdiriyor

Vedat İLKİ

Kayıt altında olan işverenleri bürokratik işlemler yıldırmaya devam ediyor.TBMM işverenler yönünden yasal düzenlemelere yer verildiği bugünlerde istihdam süreci artar iken,diğer taraftan kısıtlayıcı düzenlemelerle birlikte cezalar altında ezilmeye devam ediyor.


Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu cezalar karşısında işyerlerini kapatma ile karşı karşıya kalıyor.

Büyümek ,üretmek için işverenlerin karşısında 270 saat fazla mesai sınırlayıcı etkisi,onay dayatması ve karşılığında İPC cezalandırılması kayıt altındaki işletmeleri yıldırıyor.Bunun yanında 270 saat fazla mesai yaptırma ,yeni işçi istihdam edilmesi yönünde işverene alternatif gösterilse de kıdem tazminatı,ihbar,yıllık izin olmak üzere yeni işçilik maliyeti ise ekstra bir yük oluyor.İşverenlerde bu sıkıntılı süreci aşma uğruna otomasyona geçmek suretiyle çalışanların iş akitlerini sonlandırıyor.

  Ø  Burada 270 saat uygulamasında İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri de göz önüne alınarak,bakanlığın izniyle yıllık planlama yapılarak üretim hacimleri de dikkate alınarak fazla mesai saat süresi yasal sürenin 2 katına çıkabilir.

  Ø  Uzaktan çalışma yönetmeliği düzenlenmemiş,bu yönetmelik beklenmektedir.

  Ø  Günümüzde e-devlet kullanılmasıyla birlikte,gece vardiyasında çalışanların isim listeleri ve sağlık raporlarının Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerine yazılı verme angaryası kaldırılmalı,bununla ilgili işverenler Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerine işveren portalı üzerinden beyan edilerek bildirilmesi halinde yeterli olmalı,İPC ortadan kalkmalıdır.

  Ø  İkale ile iş akdi fesihleri yasal zemine dayanmalı,işçi ile işveren uzlaşma zorlamasıyla karşı karşıya kalmadan sorunlar çözülmelidir.

  Ø  İşe iade davalarında 4857 sayılı İş Kanununda yasal düzenleme yaparak, Genel Müdür, Müdür, Yönetici vs. nitelikteki üst düzey yöneticiler için uygulanmamalıdır.

  Ø  Engelli işçi istihdamında uygulanan İPC oldukça yüksek olup bu konuda ,

a.)Engelli işçi kontenjan dahilinde çalıştırmayanlar için Çalışma ve  İş Kur İl müdürlüklerince engelli istihdam,girişimcilik fonlarına ödeme yapılması.

b.)Kontenjan fazlası engelli çalıştıran yada korumalı işyeri açanlara bu fonlardan destek sağlanması.

c.)Engelliler için girişimcilik eğitimleri sonucu proje ortaklığı yapan işverenlere tıpkı kontenjan dahilinde işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

d.)Engellileri için sağlık ve tedavi alanında rehabilite merkezlerine ödeme yapmayı kabul eden işverenlere de engelli çalıştırma şartlarını yerine getirmiş sayılır.

  Ø  İşçi özlük dosyası yasada belirtilmemiştir.Bu konuda belirleyici düzenlemeye ihtiyaç var.

  Ø  4857 sayılı Kanunda her ay her işçi için İPC uygulaması ceza yönünden işverenleri kepenk indirmeye zorluyor.

  Ø  İşverenler zaman aşımı süresinde oldukça sıkıntı yaşıyor.İşçi ücret alacakları her yıl işçi ve işveren arasında mutabakat yapılması halinde o yıl için alacak davası açılmaması yönünde yasal düzenlemeye yer verilmelidir.

  Ø  6098 sayılı Kanundaki ibra hususu da her yıl işçilik alacağı üzerine ibra alınması halinde bununda ihtirazi kayıt altına alınmaması durumunda zaman aşımı kesilmesi gerekmesi yönünde yasal düzenlenme olabilir.

  Ø  Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerine İş Gücü Çizelgesi verme angaryası sonlanmalıdır.

  Ø  İşyerinde uzuv kayıplı iş kazası olmayan(%10 ve üstünde Sürekli İş göremezliği yaratmayan) yada meslek hastalığı olmaması adına her türlü yatırımları yapmış işverenlere en az 3 yıl,ÇSGB şikayet bile alınmamışsa bu işverenlere denetimden muaf tutulmalı,ayrıca Kısa Vadeli Sigorta Kollarından ödemeleri en az 1 yıl boyunca alınmamalıdır.

  Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında gerekli yatırımları yapan,çalışanlarını bilinçlendiren işverenlere Bakanlıkça her türlü rehberlik verilmeli,bu işverenlere her yıl denetimden muaf tutulması yönünde yönetmeliğe uygulama maddeleri ilave edilmelidir.

  Ø  Kısa Vadeli Sigorta Kollarından bu yönde olumlu işlevi olan işverenler için teşvik anlamında indirim uygulanabilir.

  Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak işverenlere sadece mali, hukuki, cezai sorumluluk yüklemenin yanında bunlara uyan işverenler lehine teşvik edici uygulamalar getirilmelidir. İşyerinde gerekli önlemleri alan işverenlere sigorta primlerinde indirim ve benzeri teşvik edici uygulamalara yer verilmelidir.

  Ø  Sendikalı işçi çalıştıran işverenler TİS ve onun hükümlerine uyması halinde tüm yaptığı sözleşmelerde uyuşmazlık göstermemiş ise ÇSGB İş Müfettişleri tarafından sektörel denetimlerden muaf olması gerekir.

  Ø  Sendikalı işçi çalıştıran işverenlere yatırım dahil tüm kredi işlemlerinde cazip imkanlar uygulanmalıdır.

  Ø  Sendikalı işçi çalıştıran işveren TİS gereği kayıt dışılığın karşısında olduğu gibi yasal asgari ücrettin üstünde işçi çalıştırdığı için ÇSGB tarafından A Klasmanı niteliğinde işyeri kapsamına alınarak denetimlerde şikayet olmadıkça yada İş Kazası/Meslek Hastalığı olmadıkça Sertifika verilerek denetimden TİS süresince muaf tutulmalıdır.

  Ø  Muhtasar ve APHB işe giriş ve işten çıkış göre kontrol sistemi geliştirilmelidir.

  Ø  Tüm  şartları yerine getiren şirketlere yapılan denetimlerde şirketler çok sıkı denetimlere tabi tutulmaktadır. Kanuna uygun davranan şirket sahiplerini hiç uymayanlara göre moral değerler bakımından olumsuz etkilemektedir.

  Ø  Çalışma Hayatında Çok Başlı Denetimden Tek Denetim Sistemine geçilmelidir.Çalışma Hayatı Denetim Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı gibi.(SGK,İş Müfettişleri ve Denetmenler)

  Ø  İşten Ayrılış Bildirgesinde Örnek:Şubat ayında işten çıkan işçinin ücreti Mart 23’de beyan edilmesine rağmen ısrarla işte ayrılış bildirgesinde Şubat SPEK istenmemesi gerekir.Sadece Ocak SPEK yeterlidir.Şubat SPEK SGK beyan edildiğinde sisteme otomatik düşer bu da SPEK uyumsuzluğunu ortadan kaldırır.

  Ø  İş Kazası e-bildirgeden bildirilmesinde oldukça zor ve karmaşık olup,sade ve basite indirgenmelidir.

  Ø  İşveren kayıtdışı halinde 1 yıl Teşvik yasaklısı olması halinde kendisine hazine tarafından verilen teşviklerin geri ödenmesi halinde bu tutarları Mali Mesuliyet anlamında sigorta fonu oluşturulması gerekir.

  Ø  Teşvikler basit ve anlaşılır olmalıdır. 

  Ø  İstihdamın artırılması amacıyla tüm teşviklerin tekleştirilerek basit bir modelde ve işverenlerin SGK’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirdikleri yükümlülüklerinin sürekliliğine göre 5 puanlık indirim teşvikinin kademeli olarak 10 puana kadar çıkarılması şeklinde uygulanmalıdır.

  Ø  Teşvik yasaklamasına uzlaşma müessesi kurulması gerekir. 5510 sayılı Yasada, Vergi Kanunlarında yer alan pişmanlık, uzlaşma, düzeltme ve indirim gibi kolaylıklar yer almadığı gibi, mücbir sebeplere de bu Yasada yer verilmemiştir.

  Ø  Tüm işyerleri için eksik gün nedeninin APHB’de(Muhtasar ve APHB)  belirtilmesi yeterli sayılmalı ve ayrıca eksik gün formu uygulaması kaldırılmalıdır. 2000 yılında getirilen eksik gün bildirme uygulaması artık işlevini tamamlamış ve gereksiz yük oluşturma aşamasına geçmiştir. Dolayısıyla eksik gün bildirimi kaldırılmalıdır.

  Ø  İdari Para Cezaları Yeniden Gözden Geçirilmesi gerekir.

  Ø  Denetim ve teftişte İşe Giriş ve Çıkışta Bildirgelerin APHB uyumlu olması halinde bunlar üzerinde uyuşmazlık olmamalıdır.

  Ø  İşçi şikayet ettiğinde işveren derhal suçlu ilan edilmekte, bu hal işveren olmayı her geçen gün daha da zor hale getirmektedir. İşveren olmanın önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır. İşçilere dönük yaptırımlar olmalıdır.

  Ø  İş kazası için prim ödendiğinde rücû tazminatları işverenlerden alınmamalıdır.

  Ø  1/01/2018 MUHTASAR+APHB Birleşmesiyle Meslek Koduna ceza uygulaması geliyor,uygulamadan kaldırılması

  Ø  Defter ve kayıtların saklanmasın da 10 yıllık zaman aşımı süresinin 5 yıla indirilmesi

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com