SON YAZILAR

27 Mayıs 2017 Cumartesi

İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmeyen personelin hafta sonu tatilinin kesilmesi!

Alo Sgk | 09:42 | | | | | | | |


İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmeyen personelin hafta sonu tatilinin kesilmesi!

Taner ÖZDEMİR

 Soru      : İşyerimizde çalışan işçimiz hafta içinde mazeretsiz ve izinsiz olarak 1 gün işe gelmemiştir. Bu güne ilişkin tutanak tutularak savunması alınmıştır. Savunmasında herhangi bir mazerette bildirmemiştir. Ben bu işçinin gelmediği günün yevmiyesini keseceğim, ayrıca hafta sonu tatilini de kesmem gerekmekte midir? İsmail Bey.. İSTANBUL

     Değerli Okurum; Bahse konu sorunuz aslında çoğu kişinin kafasını karıştıran uygulamalara sahiptir. Lakin bu durumu İş Kanununa göre yorumlamak daha doğru olacaktır. Detay yazımızda;
      Hafta tatili her çalışanın hakkıdır. Haftanın 6 günü boyunca çalışan bir işçiye kesinti olmaksızın o hafta Pazar günü hem tatil hem de ücretinin ödenmesi gerekmektedir. İş Kanunumuzda Madde 46’da : Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir denilmektedir. Bu maddeye istinaden hafta tatilinin verilebilmesi için görüleceği üzere tatil gününden önceki iş günlerinin mazeretsiz olarak çalışılması gerekmektedir. Bu iş günleri ise 4857 sayılı İş Kanununun 63. Maddesinde genel bakımdan haftalık çalışması süresi olarak 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu süre ise istenirse işveren tarafından farklı şekilde dağıtılabilir. Eşit olarak dağıtılması halinde ise günlük çalışma süresinin hiçbir şekilde 11 saati geçemeyeceği de bilinmelidir.
       İşçinin hafta tatilini ve hafta tatili ücretini hak edebilmesi için, bir hafta içinde 45 saatlik çalışma süresini tamamlaması gerekmektedir. Bu bir haftalık süre içerisinde hafta tatili bakımından kanunen çalışılmış sayılan süreler dışında izinsiz ve mazeretsiz olarak bir gün işe gelmeyen çalışanlar ise hafta tatili ücretinin kesilmesi ile karşılaşınca mazeretsiz devamsızlığın önemini kavramaktadırlar. Bir Yargıtay kararında ise haftanın tatilden önceki iş süresinde toplam 45 saatlik çalışma olmamışsa, işçi sadece hafta tatili günü çalışmış olmasından dolayı haftalık çalışma süresi doluncaya kadar normal yevmiyesini isteyebilir, ilave ücret isteyemez denilmiştir.(Yargıtay 9. HD,18.11.1988,E. 1998/11542,K.1988/10951)
      Ayrıca işçinin mazeretsiz olarak çalışmaması haricinde hafta tatiline hak kazanmak için belli başlı izinler bulunmaktadır. Bu izinlerde işçi çalışmasa bile hafta tatiline hak kazanır.
  • Evlenmelerde 3 güne kadar ki izinler
  • Ana- Baba, eş, çocuk, kardeş ölümlerinde 3 güne kadarki izinler
  • Eşin doğum yapması halinde kocasına verilen 5 günlük ücretli izinler
  • Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen rapor ve dinlenme izinleri
  • Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir yada birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi
     Dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanununun 46. Maddesi dikkate alındığında işçi ilgili haftada mazeretsiz ve izinsiz olarak keyfi keder bir durumdan dolayı işe gelmemesi halinde gelmediği günün ücretinin ve hafta tatilinin kesilmesi gerekecektir. Ücret hesaplamasının da bu boyutta yapılması gerekmektedir. İşçiye yapılacak bildirimde de yapmış olduğu devamsızlıktan dolayı aynı günün ücretinin kesileceğini ve herhangi bir mazeretinin olmamasından dolayı da o haftanın hafta tatilinin de kesileceğinin yazılı olarak bildirim yapılması doğru olacaktır. Örnekle; Nisan ayının ilk haftasında mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen işçinin hafta tatili ücreti de kesileceği için Nisan ayındaki SGK günü 28 ve ücret ödeme günü de 28 olacaktır. Kuruma eksik gün bildiriminde bulunan bir işletmeyseniz de eksik gün evrağı olarak devamsızlık tutanakları koyulacaktır.