SON YAZILAR

26 Mayıs 2017 Cuma

Mali Müşavirler Dikkat! SGK’dan Mali Müşavirlere Borç Çıkabilir

Alo Sgk | 15:30 | | | | | |


Mali Müşavirler Dikkat! SGK’dan Mali Müşavirlere Borç Çıkabilir

Adnan Sarıkaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeTR

Yukarıdaki başlık çok mu iddialı, hayır değil sayın okurlar, yıllar önce benimde başıma gelen bir olaydan yola çıkarak bu yazıyı kaleme alma gereği duydum.


SGK’da vekaletname ile iş yapan tüm meslektaşlarımız ve diğer vekaletname ile iş yapan kişilerin hepsi bu riskin altında. Yıllar evvel SGK vekaletname ile işveren numarası aldığım bir müşterimin borçları için beni sorumlu tutmuştu. Bu konuyu mahkemeye götürmüş ve davayı kazanmıştım. Ancak davayı kazandığımız püf nokta tebligat usulündeki hataydı. O günlerde yaşadığım sıkıntıyı siz düşünün. Tüm bu sıkıntıların sebebi ise SGK nın işveren vekili uygulamasından kaynaklandı. Sosyal güvenlik mevzuatımızdaki işveren deyimi, esasen işveren vekilini de kapsamaktadır. (5510 S.Y. 12. Madde) Bu anlamda, işveren vekili Kanunda belirtilen tüm yükümlülüklerden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

İŞVEREN VEKİLİ
5510 Sayılı SGK mevzuatı;
Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.

İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar.

4857 Sayılı iş kanunu;
İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Madde2/1-e. İşveren vekili:
İşveren adına işletmenin bütününü yönetenleri, ifade eder.

Sonuç olarak: Bu tanımlamalardan 5510 Sayılı Yasa açısından işveren vekili olmanın şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. İşveren vekili olmanın ilk şartı, işveren adına ve hesabına hareket etmektir.

2. İşveren vekili olmanın diğer şartı, işin veya görülen hizmetin bütününü yönetim görevi olmalıdır.

Bu açıklamalar ışığında, bazı iş ve işlemler yapabilmek için vekalet almış kişilerin işveren vekili kabul edilerek sorumlu tutulması mümkün değildir

Zira vekaletle işlem yapan kişiler işin bütününü yönetmemektedirler.

Sonuç olarak geçmişte ben ve birçok meslektaşımız SGK da vekaletle işlem yaptığı için SGK tarafından işveren vekili olarak kabul edilmiş bu konuda işveren borçlarından sorumlu tutulmuş ve bu konuda icrai takibata uğramışlardır.

En doğrusu SGK nın bu haksız ve mesnetsiz uygulamasına muhatap olmamak için; SGK işlemlerinizi vekalet kullanmadan müşterinizi götürerek yapmaktır.