SON YAZILAR

26 Mayıs 2017 Cuma

Meslek Odalarında Yıllık Ücretli İzin

Alo Sgk | 15:17 | | | | | |


Meslek Odalarında Yıllık Ücretli İzin

Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeTR

İzmir’de faaliyet gösteren ve benim bulunduğum iş hanında yer alan esnaf odasında çalışan arkadaşım benim ofisime gelerek; yıllık ücretli izin hususunda kendi muhasebecileri ile izin süreleri konusunda sorun yaşadıklarını belirterek; elli yaş üzeri çalışanın kaç gün izin kullanması gerektiğini sordu.


Ben hemen; “Ülkemizdeki mevcut İş Kanunu’nda; on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz” dedim. Misafirim; ben de öyle biliyorum dedi ancak bizim odanın muhasebesine bakan arkadaşın “yok öyle bir şey” dediğini söyledi.

Peki o zaman “4857 sayılı İş Kanunu’nu açıp ilgili maddeye ardından da 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde çıkartılmış Yönetmeliğe bakalım” dedim.

4857 sayılı İş Kanunu’nun; “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” 53’üncü maddesini beraberce okuduk.

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

        Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

        İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
        a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
        b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
        c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

        Az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

        Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

        Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
Şimdi de 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde çıkartılmış;  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği’ne bakalım” dedim.

Bu Yönetmeliğin; “Yıllık ücretli izin” başlıklı 29’nucu maddesini de yine beraberce okuduk.

(1) Personele, görevden ayrılmalarında mahzur görülmeyen zamanlarda kullanılmak üzere 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verilir.

(2) Genel sekreterin izni, ilgili oda, birlik ve federasyon başkanlığınca, genel sekreter yardımcılarının izinleri genel sekreterin olumlu görüşü ile oda, birlik ve federasyon başkanlığınca, diğer personelin izinleri ise amirlerinin teklifi üzerine genel sekreterce verilir.

(3) Yıllık ücretli izinlerin, bir bölümü on günden az olmamak üzere en fazla üç bölümde kullandırılması esastır.

(4) Yıllık izne hak kazanabilmek için en az bir yıl çalışmış olmak şarttır. Yıllık ücretli iznin, izne hak kazanılan takvim yılını takip eden yılın sonuna kadar kullanılması esastır. Personelin işine son verilmesi halinde çalıştığı süreye tekabül eden kullanılmayan yıllık izinlerinin ücreti kendisine ödenir.

(5) Yıllık ücretli izin kullanmakta iken hastalık izni alınması halinde yıllık ücretli izin, hastalık izni süresi kadar uzatılır. Uzatılma süresi de dahil iznin tamamı kullanıldıktan sonra göreve başlanır. (6) Kabul edilebilecek mücbir bir sebebe dayanmaksızın izni bittiği halde iki gün içinde göreve başlamayan personelin hizmet akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

Yönetmeliğin 1’inci fıkrası direkt 4857 sayılı Yasayı göstermekte. Böylece; onsekiz yaşın altında kalan işçi ile elli yaş ve üstü işçilere yıllık ücretli izin yirmi günden az olamayacağını görmüş olduk.

Burada bir şey daha paylaşmak istiyorum. 5362 sayılı Yasa çerçevesinde çıkartılmış; “Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği”nde izin süreleri farklılık göstermektedir.

Şöyle ki;
Personelden hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara onbeş işgünü,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi işgünü,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı işgünü yıllık ücretli izin verilir. (Md.30)