SON YAZILAR

25 Mayıs 2017 Perşembe

Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türklere Gayrimenkul Satışında KDV İstisnası

Alo Sgk | 09:25 | | | | | | | |


Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türklere Gayrimenkul Satışında KDV İstisnası

Akif AKARCA - Dr. Mehmet ŞAFAK
Dünya Gazetesi

6824 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilaveyle, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların;


- “ilk tesliminde” uygulanmak ve
- bedeli “döviz olarak Türkiye'ye getirilmek” kaydıyla,

1- çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına (Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç),

2- Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,

3- kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara, yapılan konut veya iş yeri teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Anılan istisna uygulamasının usul ve esasları 05.05.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş olup aşağıda açıklanmıştır.

İstisna uygulama usul ve esasları
Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir. İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin tevsiki aranmaz. İstisna,1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı “ilk teslim”de uygulanır. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde bu istisna uygulanmaz.
Arsa karşılığı inşaat işinde, arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyerinin arsa sahibi tarafından teslimi ilk teslim kapsamında değerlendirilmez ve bu istisnadan yararlanmaz. Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan yukarıda belirtilen alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür. Dolayısıyla bunların alacakları ve yukarıdaki şartları taşıyan bütün alımlarında bu istisna uygulanır.

a) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yapılacak satışlar

Bu istisnadan faydalanacak Türk vatandaşının,
- İstisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan yurt dışında çalışma veya oturma iznine sahip olması,
- Çalışma veya oturma iznini, istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarihten en az altı ay önce almış olması,
- Çalışma veya oturma izninin alındığı tarih ile istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih arasında en az altı ay yurt dışında bulunması,
şartlarını birlikte sağlaması gerekmektedir.
İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak alıcı Türk vatandaşının,
- Yukarıda yer verilen şartları sağlayan ikamet ettiği ülke resmi makamlarından alınmış “ikamet tezkeresi” veya bu mahiyette bir belge veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış “çalışma izni”nin bulunduğunu,
- Çalışma veya oturma izninin alındığı tarihten itibaren en az altı ay yurt dışında bulunduğunu,
- Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturmadıklarını gösteren ilgili ülkede bulunan Türk elçilik veya konsoloslukları tarafından verilen belgeyi konut veya iş yeri tesliminden önce alıcıdan almalıdır.

b) Yabancı gerçek kişilere yapılacak satışlar

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve 193 sayılı Kanun'a göre Türkiye'de yerleşmiş olmayan (belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olan yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar) yabancı uyruklu gerçek kişiler de bu istisnadan faydalanabilir.
Öte yandan, 5901 sayılı Kanun'un 28'inci maddesi uyarınca kendilerine mavi kart verilen ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de bu istisnadan faydalanabilir. İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; alıcıların istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak,
- Uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun fotokopisini (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisini),
- Yabancı uyruklu gerçek kişinin Türkiye'de yerleşmiş olmadığına dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınacak belgeyi konut veya iş yeri tesliminden önce alıcıdan almalıdır.

c) Yabancı tüzel kişilere yapılacak satışlar

Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlar bu istisnadan faydalanabilir
İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; alıcıların istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak,
- Kuruluş ve faaliyetin devam ettiğine dair kurumun kanuni merkezinin bulunduğu ülke resmi makamlarından alınmış belgeyi,
- Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmadığına ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmediğine dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınacak belgeyi konut veya iş yeri tesliminden önce alıcıdan almalıdır.

d) Bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi

Bu KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az yüzde 50'sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç...