SON YAZILAR

1 Haziran 2017 Perşembe

Bazı kamu alacaklarında yeniden yapılandırma

Alo Sgk | 10:32 | | | | | | | | |


Bazı kamu alacaklarında yeniden yapılandırma

Akif AKARCA - Dr. Mehmet ŞAFAK
Dünya Gazetesi

27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanun’la;


■ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türlerinin ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının yine anılan kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılması,
■ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun alacaklarının da yapılandırılması, Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde faiz alınmadan veya uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük oranda faiz uygulanarak tecil yapılmasına imkan sağlanması,
■ Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükellefl erinin anılan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması,
Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi sonucu alınmaya başlanacak olan ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmemesi ve eksik verilmesi gibi hallerde aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmasının engellenmesi,
Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesi, öngörülmüştür.

Yapılandırmadan yararlanılması ve ödeme

Kanun kapsamındaki yapılandırmadan yararlanan mükellefl erin, vergi asıllarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Bu halde, asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve vergi asıllarına bağlı gecikme faizi/ zamları silinecek olup, bunların yerine vergi aslı üzerinden 27 Mayıs 2017 tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergi aslı ile birlikte ödenmesi gerekecektir.
Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir. Alacağın vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş cezalardan oluşması halinde vergi cezasının % 50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine 27 Mayıs 2017 tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi gerekecektir.

Bu kanun hükümden yararlanmak isteyen mükelleflerin;
■ İlgili idareye en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunması,
■ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın ilk taksit ödemesini en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos 2017 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.
İstenirse ilk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılabilir ki bu takdirde, fer’i alacaklar yerine, (Yİ-Ü- FE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.
Taksit seçenekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz ay olup, anılan taksit seçeneklerine göre; yapılandırılan alacak tutarları, sırasıyla, (1,045), (1,083), (1,105), (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Yapılandırma kapsamına giren kamu alacakları

Kanunun; 1, 2, 3 ve 4’üncü maddeleriyle Maliye Bakanlığının ve bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Anılan düzenlemelere göre yapılandırmaya konu olacak kamu alacaklarının başlıcaları şu şekilde özetlenebilir:
■ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamına giren; 1) 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları...