SON YAZILAR

1 Haziran 2017 Perşembe

Beklenen Hurda Araç Desteği Yapılandırma Yasasından Çıktı

Alo Sgk | 17:26 | | | |


Beklenen Hurda Araç Desteği Yapılandırma Yasasından Çıktı

Uğur Küçükkahyaoğlu
Vergi Müfettiş Yardımcısı

MuhasebeTR

27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ‘una eklenen geçici madde ile 20 veya daha fazla yaştaki araçların trafikten çekilmesi ile motorlu taşıt vasfını kaybetmesine rağmen trafik sicilinde kayıtlı olarak yer alan araçların trafik sicilinden kayıtlarının terkin edilmesine ilişkin bir nevi vergi desteği sağlanmıştır. 7020 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan düzenlemenin genel esasları aşağıda üç madde halinde belirtilmiştir. Buna göre;


- Trafik sicilinde kayıtlı bulunan 1997 model veya daha eski olan motorlu taşıtların, 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait hurda müdürlüklerinden birine bedelsiz olarak teslim edenlerin, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ile 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. Taşıtların ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin veya büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

- Taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri hâlinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (27/05/2017) mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup modeli 2005 ve daha eski olan taşıtların, durumlarının belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması hâlinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti hâlinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır ve terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın takip ve tahsil edilir.

            Belirtilen hurda araç desteği düzenlemesinden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” suçundan, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hâle getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan cezalandırılacağı kanunda belirtilmiştir.

            7020 sayılı kanunun geçici 1. maddesi ile yapılan eski araçların trafikten çekilmesine ilişkin vergi desteği düzenlemesi özet itibariyle yukarı da ifade edilmiştir. Beklenen hurda araç desteğinin yapılan bu düzenleme mi olduğu yoksa vatandaşların beklentilerinin gerisinde mi kaldığı zamanla ortaya çıkacaktır.