SON YAZILAR

20 Haziran 2017 Salı

Bir Cezanın Analizi (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi)

Alo Sgk | 13:29 | | | | | | | | | |


Bir Cezanın Analizi

Mustafa Bahadır Altaş

Hürses

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi


Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair 7020 sayılı kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda yer alan 8. madde ilk bakışta makul bir düzenleme olarak görülse de ileride doğuracağı sakıncaları bekli de hiçbirimizin dikkatini çekmedi.

Hatırlanacağı üzere 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6728 sayılı ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 16. maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesinde, 48. maddesiyle de 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde yapılan değişiklikle 1.ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) düzenlemesi uygulama konulmuştur. Buna göre;

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirmek zorunluluğu getirilmişti.

7020 sayılı kanun 8. maddesinde yer alan düzenleme; Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesine eklenen fıkrayla, muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi sonucu (1 Haziran 2017 tarihinden itibaren pilot il seçilen Kırşehir ilimizde uygulamaya girecek)  “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin”  hiç verilmemesi, geç verilmesi, eksik verilmesi veya düzeltme verilmesi gibi durumlarda aynı fiil nedeniyle VUK ve SGK kapsamında birden fazla ceza uygulanmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

7020 sayılı kanunda yer alan düzenleme aşağıdaki şekildedir:

MADDE 8 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak bu maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca ceza kesilmez.”

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Düzeltme Sisteminde Ceza Olacak mı?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına ilişkin ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yapılan genel açıklamasında, ancak meslek mensubu tarafından tahakkuka esas bilgilerinde hata bulunması nedeniyle onaylanmayan vergi kesintilerine ilişkin bilgilerin daha sonra düzeltilerek beyan edilmesi halinde ise aynı döneme ait daha önce verilen ve onaylanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir denilmektedir.

SGK Bildirimleri bölümünde yapılan açıklamada ise SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) Tablosu: Bu tablo sadece düzeltme beyannamelerinde doldurulabilir. Bildirimlere ilişkin düzeltmeler, SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümü, düzeltme beyannamesinde daima tüm çalışanlara ilişkin son durumu gösterecek şekilde düzenlenmelidir. “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ise çalışanlara ilişkin düzeltilmek istenen kayıtlar asıl, ek ve iptal şeklinde ifade edilmelidir denilmektedir.

Mevcut uygulamada Muhtasar düzeltme beyannamelerinde özel usulsüzlük cezası kesilmemektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kurumca verilecek idarî para cezaları başlıklı 102/c maddesinde, ek olarak verilecek bildirgelerde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında ceza kesileceği öngörülmektedir.

18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı resmi gazetede yayınlanan 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi genel tebliğinin ceza uygulaması başlıklı 13. maddesinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu konudaki yasal düzenleme, ilgili tebliğ ve bu konuda yapılan açıklamalarda  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verileceği Yer ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilme sistemi ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesine ilişkin yer ve sürelerde GVK 98 maddenin esas alınması, beyannamenin bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye konusunda Maliye Bakanlığının yetkili olduğu dikkate alındığında. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin e-beyanname sistemi üzerinden mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek olması ile verilen beyannamenin kapsamı ve içeriği dikkate alındığında hukuki açıdan beyannamenin asıl muhatabının gelir idaresi başkanlığı olmasına rağmen ceza uygulamasının ise sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılmasının ileride çok farklı sonuçlar doğuracağı kaçınılmaz olacaktır.

Örnek vermek gerekirse on işçi istihdam...