SON YAZILAR

29 Haziran 2017 Perşembe

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Alo Sgk | 08:48 | | |


29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30109

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
25.4. Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları
Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda idare tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı olması halinde; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli idarece sözleşmeye davet edilir. Bu isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek idareye yazılı olarak başvurması durumunda, mevcut sözleşme feshedilerek tasfiye sürecinin tamamlanmasını müteakip bu istekli ile sözleşme imzalanır. Söz konusu istekli tarafından sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap verilmesi, süresi içinde sözleşme imzalamaya gelinmemesi veya İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere uygun olarak belgelerin sunulmaması hallerinde, mevcut yüklenici ile imzalanmış sözleşme idarece feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilir. Bu hususa ilişkin belgeler ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 79.1.2 nci maddesinde yer alan “anlaşılan” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) İhale veya son teklif verme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olan ihaleler, ihale ya da son teklif verme tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 1 inci maddesi, ihale tarihine bakılmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009
27327
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
4/3/2010
27511
2-
30/7/2010
27657
3-
29/12/2010
                       27800 (6. Mükerrer)
4-
9/2/2011
27841
5-
20/4/2011
27911
6-
20/8/2011
28031
7-
15/7/2012
28354
8-
13/8/2012
28383
9-
13/4/2013
28617
10-
23/8/2013
28744
11-
24/9/2013
28775
12-
28/11/2013
28835
13-
25/12/2013
28862
14-
7/6/2014
29023
15-
16/8/2014
29090
16-
25/10/2014
29156
17-
12/6/2015
29384
18-
27/6/2015
29399
19-
28/7/2015
29428
20-
27/4/2016
29696
21-
27/5/2016
                  29724 (Mükerrer)
22-
29/11/2016
29903
23-
25/1/2017
29959
24-
4/3/2017
29997