SON YAZILAR

1 Haziran 2017 Perşembe

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Alo Sgk | 09:42 | |


01 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30083

TEBLİĞ


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “eşler” ibaresi “anne/baba” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.