SON YAZILAR

10 Haziran 2017 Cumartesi

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Alo Sgk | 09:11 | |


10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30092

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 26 ncı, geçici 1 ve 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Muhafaza ücretinin hesabı
MADDE 3 – (1) Lisanslı yediemin depolarındaki mahcuz malların muhafaza ücreti ile muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosu esas alınarak hesap edilir.
(2) Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza işlemleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde sekseni üzerinden hesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmaz.
(3) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarı oranında uygulanır.
(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz. Muhafaza ücretinin başlangıç tarihi malın depoya teslim tarihidir.
(5) Muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücreti, ilgili icra dairesi tarafından piyasa koşulları dikkate alınarak takdir olunur.
(6) Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzaklık daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemez.
(7) Muhafaza ücreti hesap edilirken mahcuz malın teslim edileceği deponun bulunduğu mahallin Ek-1 ücret tablosundaki bölgesi dikkate alınır.
(8) Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin niteliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin altında da ücret takdir olunabilir.
(9) Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli ya da yüksek güvenlikli olup olmamasına göre Tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret takdir olunur.
Muhafaza ücretinin azami haddi
MADDE 4 – (1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın muhammen bedeli onbin Türk Lirasının üzerinde ise onbin Türk Lirasının üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde yirmisini geçemez.
Muhafaza avansının alınması
MADDE 5 – (1) İcra ve İflâs daireleri bu Tarifeye göre hesap edilecek muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.
(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az altı aylık muhafaza gideri dikkate alınır.
(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

EK-1
Muhafaza Ücret Tablosu


Ücret
1.Bölge Yerler (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep'in Merkez İlçeleri
2.Bölge Yerler(1.Bölge dışında kalan diğer büyükşehirlerin merkez ilçeleri)
3.Bölge Yerler (1. ve 2. bölge dışında kalan iller ve ilçeler)
MOTORLU ARAÇLAR
Motorsiklet, Motorlu Bisiklet, (Mopet,Mobilet)
5,00 TL
4,00 TL
3,00 TL
Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları
10,00 TL
9,00 TL
6,00 TL
Kamyonet,Minibüs,Midibüs,Arazi Taşıtı
11,00 TL
10,00 TL
7,00 TL
Kamyon,Otobüs,Çekici(Tır)
15,00 TL
12,00 TL
9,00 TL
İş Makineleri, Römork, Çekici+Römork
18,00 TL
15,00 TL
13,00 TL
DİĞER MAHCUZ TAŞINIR MALLAR
Malın hacmi 2m³ kadar ise:
Malın Muhammen Bedelinin ‰ 1'i
Malın hacmi 2m³ ve üstünde ise:
Malın Muhammen Bedelinin ‰ 2'siDiğer Hizmetler İçin Alınacak Ücret Tablosu
İŞİN ADI
Araç Tipi/İşin Niteliği
Km/Birim
Ücret
1.Bölge Yerler (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep'in Merkez İlçeleri
2.Bölge Yerler(1.Bölge dışında kalan diğer büyükşehirlerin merkez ilçeleri)
3.Bölge Yerler (1. ve 2. bölge dışında kalan iller ve ilçeler)
ÇEKİCİ
Otomobil, Taksi, Motosiklet,Pikap,Kamyonet,Minibüs,Midibüs,Panelvan
Kalkış(0-1km arası) +km başına
100,00 TL + km başına 6,00 TL
80,00 TL + km başına 5,00 TL
75,00 TL + km başına 4,00 TL
Kamyon,Tır,İş Makinesi
Kalkış(0-1km arası) +km başına
150,00 TL + km başına 10,00 TL
130,00 TL + km başına 8,00 TL
120,00 TL + km başına 6,00 TL
NAKLİYE
Pikap,Kamyonet,Panelvan
Kalkış(0-1km arası) +km başına
150,00 TL + km başına 8,00 TL
130,00 TL + km başına 6,00 TL
120,00 TL + km başına 5,00 TL
Kamyon,Tır
Kalkış(0-1km arası) +km başına
200,00 TL + km başına 10,00 TL
180,00  TL + km başına 8,00 TL
150,00 TL + km başına 6,00 TL
HAMALİYE
Her bir hizmet karşılığı
Günlük
120,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
ÇİLİNGİR
Her bir hizmet karşılığı
Ev ve iş yeri kapısı ile sair eşya kilidi açma
50,00 TL-100,00 TL
50,00 TL-100,00 TL
50,00 TL-100,00 TL
Otomobil kapısı açma
80,00 TL-300,00 TL
80,00 TL-300,00 TL
80,00 TL-300,00 TL
Çelik kasa açma
90,00 TL-300,00 TL
90,00 TL-300,00 TL
90,00 TL-300,00 TL