SON YAZILAR

1 Haziran 2017 Perşembe

SMMM ve YMM ler Hakkında Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Sorumluluk Raporu Düzenlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Alo Sgk | 17:29 | | | | | | |


SMMM ve YMM ler Hakkında Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Sorumluluk Raporu Düzenlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Dr. Mustafa ALPASLAN
MuhasebeTR

3568 sayılı yasaya göre, yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. (3568 sayılı yasa md. 12)


Daha sonra 6552 sayılı kanunun 107. Maddesiyle 3568 sayılı yasanın 12. Maddesine bir ilave fıkra hükmü eklenmiştir. (bkz. RG. 11.09.2014 gün ve 29116 ) bu hükme göre, yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğa mali sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müştakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda yeminli mali müşavirler hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirlerin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.


Öte yandan vergi denetim kurulu tarafından 20.02.2015 tarih ve 217 sayılı SMMM ve YMM ler hakkında vergi müfettişleri tarafından sorumluluk raporu düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin bir yönerge hazırlanmıştır. Söz konusu yönerge toplam on beş maddeden oluşmaktadır.

Söz konusu yönergeye göre:
        1.       Meslek mensuplarından savunma alınmadan rapor düzenlenmeyecektir.

       2.       Düzenlenecek sorumluluk raporlarında ilgili sorumluluk konusu olay ile disiplin sorumluluklarının ayrı ayrı müstakil bir rapor ile ortaya konulması gerekmektedir.

      3.     Söz konusu yönerge de belirtildiği gibi ilgili müfettiş veya müfettiş yardımcısı meslek mensubunun mevzuat hükümlerine göre yapmış olduğu işlemlerle ilgili sorumlu olup olmadığını sorumlu ise hangi konularda sorumlu olduğunu açıkça zikredecektir.

       4.    Yine 3568 sayılı kanunun 48. Maddesine tabi ola bir durumun tespiti durumunda disiplin yönetmeliği hükümlerine göre gerekli araştırma ve inceleme yapılmasını teminen, meslek mensubu hakkında ayrı görüş veren raporu düzenleyecektir.

       5.       VUK madde mük. 227 hükmüne göre, inceleme sırasında defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmaması durumunda, inceleme de tespit edilen hususlar ile meslek mensubunun davranışı arasındaki illiyet bağını kanıtları ile beraber açık bir şekilde saptamak zorundadır.

      6.       Vergi müfettişleri vergi ziyaı tespit etmesi halinde ortaya çıkacak vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizlerinden meslek mensuplarının mükellef gerçek veya tüzel kişiyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaları gerektiği hususunu içeren ayrı bir görüş ve öneri raporu düzenlerler.

       7.       Vergi inceleme sırasında VUK madde 359 hükmüne göre hileli vergi suçu veya fiilinin tespiti halinde vergi müfettişlerince meslek mensubunun bu suça iştirak edip etmediğinin tespiti gerekmektedir. Müfettişler tarafından meslek mensubunun mükellefle birlikte hileli vergi suçuna katıldığını tespit etmesi halinde tanzim edilecek vergi suçu raporunda bu hususa ayrıca yer verilir.

    8.       Son olarak, yönergenin 8. Maddesine göre meslek mensuplarının varsa görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri diğer bir suçla karşılaşmaları halinde, fiilin niteliğine göre 5237 sayılı TCK’nın kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılmalının teminen, bir görüş ve raporu tanzim etmek ve suçun işlendiği yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere bağlı bulunduğu grup başkanlığına tebliğ ederler.(Md.8)

    9.       Savunma isteme ve izlenecek yöntem: vergi müfettişleri rapor düzenlemeden önce meslek mensubunun savunmasını yapabilmesi için konuyla ilgili olarak meslek mensubuna otuz günden aşağı olmamak üzere bir savunma hakkı vermek zorundadır. YMM ler açısından ise tasdikin kapsamı ile sınırlı olarak sorumlulukları mevcuttur. YMM ler tasdikin kapsamı dışında hiçbir şekilde 12. Madde hükmüne göre Vergi Usul Kanununun 227 maddesi ve disiplin Yönetmeliği hükümleri açısından sorumlu tutulamazlar. Yeminli mail müşavire ibraz edilmeyen belgelerden dolayı da YMM nin sorumluluğu söz konusu değildir.

     10.   YMM veya SMMM lere vergi daireleri tarafından sorumlulukla ilgili tebliğ edilecek olan ödeme emirleri ekinde mutlak surette ilgili VİR veya VTR nin eklenerek tebliğ zorunludur. Aksi takdirde ödeme emri hükümsüz olacaktır.