SON YAZILAR

22 Haziran 2017 Perşembe

Sosyal Güvenlik İşlemlerinde bunları biliyor muydunuz?

Alo Sgk | 09:40 | | | | | | | | |


Sosyal Güvenlik İşlemlerinde bunları biliyor muydunuz?

Taner ÖZDEMİR

Bu yazımda Sosyal Güvenlik Kurumundaki yenilikleri bilgilerimizi tazeleyerek hatırlatmak istedim.
* Bilindiği üzere 2012 yılı Kasım ayında meslek kodları uygulaması ile yeni bir süreç başladı. Bu süreçte uygulama boyutunda şimdilik cezai bir işlem olmasa da 01.01.2018 tarihinden itibaren meslek kodları bildirilmeyen yada yanlış bildirilen işverenlere cezai işlemler uygulanmaya başlayacaktır. Yıl sonu gelmeden personellerinizin meslek kodlarını güncellemenizi, meslek kodları yazılmayan personellerinizin de meslek kodlarını oluşturmanızı tavsiye ederim.

* Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen işverenlere tespit halinde 1 yıl boyunca teşviklerinin uygulanamaması ve tespit edildiği tarihten sonra yersiz yararlanılan teşviklerin iptali uygulaması değişmiştir.

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

* İşe giriş bildirgesi iptal süresi esnetildi! Önceden işe girişin yapıldığı gün iptal işlemi gerçekleştirilebilirken artık ; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.

* İşten ayrılış bildirgelerinin verilme sürelerinde değişiklik yapıldı!

İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılır (ilk defa tescil edilen işyerlerine işe giriş bildirgeleri için verilen 30 günlük ilave süre işten çıkış bildirgeleri için de verildi. )

* Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım! Zorunlu Bireysel Emeklilik sisteminde kademeli geçiş saplandı. Geçiş tarihi itibariyle 45 yaşın altında olan çalışanlar sisteme dahil edilecek. Bireysel Emeklilik kesinti tutarı en az işçinin SGK matrahının %3′ ü olmaktadır. İşçi isterse bu oranı artırabilecektir. Aynı işverene bağlı tüm sgk dosyalarındaki çalışan sayısının toplamı sisteme geçişte dikkate alınacak.

* Puantaj bildirimli olanlarda artık GSS kapsamında! Önceden puantaj olarak eksik gün bildirimli olan işçiler GSS kapsamına girmiyordu! 30.09.2016 tarihi itibariyle artık Eksik Gün Nedeni 06, 07, 17 (Kısmi veya Puantaj) bildirilenlerin Zorunlu GSS kaydı yapılıp,  kalan GSS sürelerini 30’a tamamlamak zorundalar. Bu uygulamadan muaf olanlar ise Bakmakla yükümlü konumda olanlar (eşinden sağlık yardımı almaya müstehak olanlar), 21 ve üzerinde prim gün sayısı bildirilenler GSS kapsamında olmayacaktır.

* SGK tavanı arttı! Asgari ücretin 6,5 katı olarak uygulanan SGK tavan ücreti asgari ücretin 7,5 katı olarak 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

* Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların sigortalılığında SMS uygulaması ile bildirim sağlandı.

* SGK işyeri tescilleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Taşeron tescillerinde yine kuruma girmek gerekmektedir.

*  İşkazası, bildirimlerin süresinde yapılmaması halinde; bildirim tarihine kadar sigortalıya ödenecek olan geçici işgöremezlik ödeneğinin tamamının işverenden tahsili, ayrıca 6331 sayılı kanun gereğince de yapılan işin tehlike derecesi ve çalışan sigortalı sayısına göre değişmekle birlikte; her bir işkazsı başına; 2.702 TL – 8.106 TL İPC uygulanmaktadır. Ayrıca işçinin iş kazası geçirdiği gün rapor almış olsa bile kaza gününün priminin ödenmesi gerekmektedir.

* 01.01.2018 tarihi itibariyle SGK prim hizmet belgeleri ve muhtasar beyannamesinin birlikte verilmesi uygulaması başlayacaktır.

* 2016 yılında yayımlanan yönetmelik ile çalışanların ücretlerinin banka yoluyla ödenmesi yolunda 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri 5 işçiye düşürülmüştür.