SON YAZILAR

21 Haziran 2017 Çarşamba

Vergi inceleme raporu eki özel esaslara alma tablosu nedir?

Alo Sgk | 09:37 | | | | | |


Vergi inceleme raporu eki özel esaslara alma tablosu nedir?

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Hürses

Önceki uygulama adıyla KOD uygulaması, yeni versiyonu ile özel esaslar uygulaması 2010/2 sayılı uygulama iç genelgesi ile devam ettirilmektedir.[1] Uygulamada birçok vergi mükellefi, kendisinin özel esaslara alındığını bir şekilde öğrenebilmektedir.[2] Özel esaslara alınan mükellefler hakkında idarenin bu durumu   mükellefe yazılı olarak tebliğ etmesi zorunludur. Çünkü, mükellefin vergi idaresi tarafından özel esaslara alındığının mükellefe tebliğ edilmemesi halinde telafisi güç ve tamiri imkansız maddi ve manevi birçok zararlara uğraması muhtemeldir. Hatta, kullanıcı veya düzenleyici mükellefler açısından   mükellefin KOD’a düşmesi nedeniyle ticari ilişkileri bozulmaktadır.[3]


Hali hazırda 84 Seri Nolu KDV uygulamalarına göre sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura (SMİYB) düzenleyen bir mükellef hakkında vergi incelemesi sonucu hem vergi inceleme raporu ve hem de “teknik rapor” diye adlandırılan VTR (vergi tekniği raporu) düzenlenmektedir.   Bu teknik rapora göre sahte fatura düzenleyen firmadan   fatura alan bütün mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi daireleri tarafından kullanıcı durumunda olan bu mükelleflere cezalı tarhiyatlar yapılabilmektedir.[4] Ya da bu kullanıcı durumunda olan mükelleflerin ilgili vergi daireleri mükellefleri telefonla arayarak ilgili KDV beyannamelerini düzeltmeleri istenmektedir.[5] Kimi zaman bu düzeltme ile ilgili yazı ilgili vergi dairelerinden kullanıcı mükelleflere yazılı olarak da tebliğ edilebilmektedir. [6]

KOD’a giren mükellef, (gerek kullanıcı olarak ve gerekse düzenleyici olarak) KOD’dan çıkması   oldukça güç ve birçok mücadele vermesi gereken   işlemlere maruz kalabilmektedir. KOD’a giren şirketlerin ticari itibarları zedelendi gibi piyasada hem müşteri kaybetmekte ve hem de ticari prestiji önemli ölçüde zedelenmektedir. Hatta, pek çok müşteri bu şirketten mal almamaktadır.

Özel Esaslara Geçme (KOD 4 veya 5’e Düşme) İşlemi Nedir?

Bilindiği gibi, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin KDV iade talepleri 84 KDV Tebliği kapsamında ve “özel esaslar” bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilmektedir.[7]

1.1.2010 tarihinden itibaren KDV iadelerinde merkezi otorizasyon üzerinde 53 Seri Nolu KDV Sirkülerine göre elektronik ortamda KDV iadesi talep etme uygulaması başlamıştır. Burada, elektronik ortamda 53 Sıra Nolu KDV Sirküleri gereğince işlem yapılmaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından 7/1/2010 tarihinde yayımlanan 53 Seri Nolu KDV Sirkülerinin uygulamaya konulmasından sonra yaklaşık 8 ay geçmiştir. İnternet vergi dairesi sistemine konulan yeni iade mekanizması ile beraber bilhassa imalatçılar yönünden iade istenmesi işlemleri zorlaştırılmıştır.

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2010/2 sayılı KDV İç Genelgesi yayınlanmıştır. Bu iç genelgeye göre özel esaslardan genel esaslara geçiş ile ilgili konulara açıklık getirilmiştir. Söz konusu genelgede idarenin kendi iç bünyesel işlemleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu genelge 2010 yılından itibaren sahte fatura düzenleyen ve kullananlar bakımından genel ve özel esasları yeniden düzenlemiştir. Özellikle özel esaslardan genel esaslara geçişler, haklarında KDV açısından ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanan mükelleflerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 2010 yılı öncesi uygulanmakta olan KOD’a giriş ve çıkışlar 2010 yılından sonra yeni bir sisteme entegre edilmeye çalışılmaktadır. [8]

Sahte fatura kullananlar ve düzenleyenlerle ilgili olarak temelde KDV Genel Tebliği 84 baz alınmıştır. Bu tebliğe dayalı olarak inceleme sırasında sahte fatura kullananlar ve düzenleyenlerle ilgili olarak inceleme elemanları tarafından yapılması gerekli işlemler ve düzenlenecek formların düzenleniş şekli açıklanmaktadır.[9]

Vergi inceleme elemanları tarafından, inceleme sırasında sahte fatura kullandığı tespit edilen mükelleflerle ilgili olarak “vergi inceleme raporlarına eklenecek özel esaslara tabi olacak mükelleflere ilişkin tablo” eklenmektedir. Bu tabloda özel esaslar tablosu bulunmaktadır. Burada rapora ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Raporu düzenleyenin adı soyadı, unvanı, raporun tarih ve numarası, raporun ait olduğu dönemler, raporun türü,   vergi türü ve tarhiyat tutarı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenen dönemler, yine SMİYB kullanılan dönemler yer almaktadır. Daha sonra hakkında rapor düzenlenen mükellefe ilişkin bilgiler, rapora dayanarak özel esaslar kapsamına alınacak mükellefler, SMİYB düzenleme raporlarında; hakkında rapor düzenlenen mükellefin ortakları ve kanuni temsilcileri ile kurduğu veya ortak olduğu diğer firmalar (1.seviye) olarak yer almaktadır. Ve en son olarak ise bu tablonun altında 1. seviye kapsamındakilerin kurdukları veya ortak oldukları firmalar 2. seviye bazlı tablo halinde adı soyadı, unvanı, TC no, vergi no, vergi dairesi, ve ilişki türü bulunmaktadır.[10]

Özet olarak, sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması ile ilgili olarak KOD uygulaması sonlanmıştır. Bunun yerine “KDV İadesi Risk Analizi Projesi” kapsamında yeni bir uygulama başlamıştır. Diğer taraftan...