SON YAZILAR

5 Haziran 2017 Pazartesi

Vergi ve SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması

Alo Sgk | 14:39 | | | | | | | |


Vergi ve SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması

İ.Burak Oğuz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

MuhasebeTR

7020 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi


Söz konusu düzenleme kapsamına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İl Özel İdareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kanun kapsamındaki kesinleşmiş alacaklarına ait;  vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları girmektedir.​

30/06/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuranlar, borçlarını yapılandırabileceklerdir.

Ayrıca, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şarttır.
Yapılan düzenlemeden yararlanabilecek bazı borçlar şöyledir,
-       31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,
-       2017 yılına ilişkin olarak 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,
-       31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
-       6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) kapsamında takip edilen asıl ve fer'i alacaklar,
-       31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,
-       SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen bazı alacaklar
Bu kanun hükümleri, 6736 sayılı (bir önceki) Kanuna göre yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden alacakları kapsamamaktadır.


Tahsilinde Vazgeçilecek Tutarlar
Kanunun yayım tarihi 27/05/2017 itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için uygulama aşağıda şekilde yapılacaktır;​

Ödenecek Tutar
Tahsilinden Vazgeçilen Tutar
Vergilerin ödenmemiş kısmının %100'ü
Vergi aslına bağlı cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının %100'ü
Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'si
Cezanın kalan %50'si
Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının %100'ü
Asla bağla olarak kesilen idari para cezalarının %100'ü
Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50'si
Cezanın kalan %50'si
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının %100'ü
Cezaların kalan % 70'i
İdari para cezalarının %100'ü
Cezaya bağlı fer'i alacakların %100'ü
Diğer asli amme alacaklarının %100'ü
Fer'i amme alacaklarının %100'ü
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar
Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların %100'ü

Bu kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Peşin ödeme durumunda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.​
İsteyenler borçlarını 6,9,12,18 eşit taksitte de ödeyebilecekler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Hurdaya ayrılan araçların vergi ve para cezaları silinecek
İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; 31/12/2018 tarihine kadar hurdaya çıkaran gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir.

Yapılandırmanın bozulmaması için taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi, kalan taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla  aksatılmaması veya eksik ödenmemesi şarttır. İkiden fazla ödenmemesi veya  eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için AATUK’na göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
Kanun kapsamında daha birçok kamu alacağı yapılandırılabilmektedir. Önemli olan iki üç yılda bir af çıkarmak değil, borç ve yükümlülüklerin düzenli ödenebildiği ortamı oluşturmaktır.