SON YAZILAR

21 Haziran 2017 Çarşamba

Yeni yapılandırma kanununda hangi borçlar için davadan vazgeçilebilir?

Alo Sgk | 08:54 | | | | | |


Yeni yapılandırma kanununda hangi borçlar için davadan vazgeçilebilir?

Ekrem ÖNCÜ
Finans Gündem

7020 sayılı Kanun son olarak çıkarılan ve 6736 sayılı Kanundan yararlananlar için 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 arası borçları kapsarken 6736 sayılı Kanundan yararlanmayanlar için 31 Mart 2017 tarihine kadar olan borçları kapsamaktadır. Ancak 6736 sayılı Kanundan yararlanmayanlar 30 Haziran 2016 öncesi dönemlere ait borçlar için de 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanabileceklerdir ve son başvuru tarihi 30 Haziran 2017 tarihidir.


Bugünkü yazımızın asıl konusu ise, 7020 sayılı Kanun kapsamında davadan vazgeçmek isteyenlere yöneliktir. Nitekim, 7020 sayılı Kanunun yeterince anlaşılmamasından kaynaklı olarak yanlış bir şekilde davadan vazgeçilmesi halinde ciddi bir vergi ve ceza borcu ile karşı karşıya kalınması tehlikesi bulunmaktadır.
7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında, bu Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalarının şart olduğu hükme bağlanmıştır.
7020 sayılı Kanun kapsamına, alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan alacaklar girmemekte olup, münhasıran kesinleşmiş alacaklar girdiğinden, bu Kanundan yararlanmak isteyen borçluların kesinleşmiş alacaklara ilişkin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil) ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.  Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında yazılı olarak belirtmeleri gerekmektedir.
Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi, bunların kanuni temsilcilerinde bulunduğundan, Kanundan yararlanma başvuruları kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Aynı şekilde, iflas idaresi tarafından açılan ya da ihtilafı devam ettirilen davalardan da iflas idaresince vazgeçilmesi gerekecektir. Kanuni temsilcilerin bu başvuruları sırasında dilekçelerine temsilci sıfatlarını gösteren belgeyi eklemeleri icap etmektedir.
Kanunun 3'üncü maddesinin onbeşinci fıkrası hükmü gereğince, davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairelerine verilecek ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir. Bu nedenle, tahsil dairelerince alınan dilekçenin bir örneğinin derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilmesi gerekmektedir.
Kanundan yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, devam eden ihtilaflardan vazgeçtiklerini gösterir ıslak imzalı dilekçelerini başvuru süresi içerisinde ilgili tahsil dairesine vermeleri gerekmektedir.

HANGİ BORÇLAR İÇİN DAVADAN VAZGEÇİLEBİLECEKTİR?
7020 sayılı Kanun kapsamına tür ve dönem olarak girdiği hâlde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan (İHTİLAFLI ALACAKLAR); 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 27.05.2017 tarihinden önce davadan tamamen feragat edilmesi ve feragate ilişkin mahkeme kararı ile kesinleşerek taraflardan birine tebliğ edilmiş olanlar, 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, Kanundan yararlanabilecektir.
7020 sayılı Kanunu 6736 sayılı Kanunla karıştırmamaya dikkat etmek gerekir. 6736 sayılı Kanun ihtilaflı alacakları da kapsadığından, örneğin...