SON YAZILAR

22 Haziran 2017 Perşembe

Yüksek emlak vergisi ile ilgili vatandaşların dava açıp/ açamayacakları

Alo Sgk | 09:49 | | | |Yüksek emlak vergisi ile ilgili vatandaşların dava açıp/ açamayacakları

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Hürses

Mayıs ayı bilindiği gibi emlak vergileri bakımından önemli bir aydır. Bu ay içerisinde mülk sahipleri (bina, arsa, arazi) tarafından ödenmesi gereken vergilerin bir önceki yıla göre önemli miktarda artmış olduğunu görmekteyiz. Örneğin, geçen yıl ödenen bina vergisinin 100 iken bu yıl 400 gibi olduğu söylenebilir. Ve hatta bazı bölgelerde bu verginin 5 kat artmış olduğu görülmektedir.


Emlak vergilerinde yapılan bu ciddi artışlar nedeniyle vatandaşların, mülk sahiplerinin bu artışa karşı yargıya başvurma hakkı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir.[1]   Bir kısım yazarlar emlak vergisindeki bu ciddi artış için mülk sahipleri tarafından yargı yoluna gidilebileceği konusunda görüşleri bulunmaktadır. Bize göre de, emlak vergisindeki bu ciddi artışlar için yargı yolunun açık olması gerekmektedir.

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümleri gereğince ödenmesi gereken emlak vergileri yasanın 8. maddesine göre bina vergisi oranı meskenlerde binde 1 diğer binalarda ise binde 2’dir. Bu oranlar yapılan çeşitli hesaplamalara göre yasanın 7. maddesinde yer alan “vergi değeri” üzerinden hesaplanmaktadır. Emlak vergisi yasasına göre bina vergisinde daimi veya geçici muaflık veya istisna hükümleri de yer almaktadır.
Diğer taraftan, 213 sayılı VUK hükümlerine göre; bina, metrekare, normal inşaat maliyet bedelleri, uygulanacağı yıldan 4 ay önce müştereken tespit ve Resmi Gazete ilan edilmekte ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı Resmi Gazete ile ilanını izleyen 15 gün içinde Danıştay’da dava açabilmektedirler.[2]

Takdir komisyonlarının   bu konuda verilecek kararlara karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 gün içinde   ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemesince verilecek kararlar için ise temyizen 15 gün içerisinde Danıştay’a gidilecektir. Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından “mayıs” ayı sonuna kadar ilan edilmektedir.[3]

Böylece, Danıştay ve vergi mahkemelerinde dava açılması durumunda, davalının 15 gün zarfında vereceği tek savunma ile dosya tamamlanmış olacak, Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde karara bağlanacaktır. Özetle, emlak vergileri hakkında gerek dava açma süresi ve gerekse yargılama aşamaları İYUK’dan farklı olup çok süratli bir muhakeme süreci yaşamaktadır. Böylece, ilgili yasalar emlak vergisi ile ilgili yapılan kıymet takdir ve tespitlerine karşı mülk sahiplerine kişisel dava açma hakkı vermemekte ve “dava ehliyetini” yalnızca belirli kurum veya kuruluşlara tanımaktadır.[4]

Sonuç olarak, bize göre emlak vergisi yani bina, arsa, arazi ve arsa vergileri konusunda bireylerin de bireysel hak ve çıkarları muhtel olduğundan dolayı dava açma hakları mutlaka vardır. Ve olmalıdır. Son zamanlarda bu konuda dava açılmayacağına...