SON YAZILAR

20 Haziran 2017 Salı

Yurtdışında Yapılan Harcamaların Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi

Alo Sgk | 10:22 | | | | | |


Yurtdışında Yapılan Harcamaların Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi

Alaattin Demir
Vergi Müfettiş Yrd.
Bilim Uzmanı

MuhasebeTR

A-Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin; aynı fıkranın (4) numaralı bendinde de, işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderlerinin, (Seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartıyla) safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi maksadıyla yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.


Bu çerçevede, yurtdışında yapılan ve belirtilen şartları taşıyan genel gider niteliğindeki harcamalar ile seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak gerçekleştirilen işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet harcamaları ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.


B- Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme:


213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin birinci fıkrasında; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 229. maddesinde " Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.", 231. maddesinin 5 inci bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.


Mezkur Kanunun 232. maddesinde de " Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:


1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;


2. Serbest meslek erbabına;


3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;


4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;


5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

..." denilmektedir.

Öte yandan 253 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle İlgili İşlemler" başlıklı (B) bölümünde; "...Buna göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar” açıklamasına yer verilmiştir.


Buna göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan satın alınan hizmetlerin fatura veya hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde geçerli bir belge ile tevsiki gerekmektedir.


C- Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:


KDV Kanunu’nun ;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-6. maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının,


a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,


b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade edeceği,


-30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, ticari faaliyet nedeniyle gidilen ülkelerde alınan hizmetler (otel, yemek, ulaşım, danışmanlık ve avukatlık hizmetleri) yurtdışında alındığından ve hizmetlerden yurtdışında faydalanıldığından KDV'nin konusuna girmemekte olup, söz konusu hizmetler nedeniyle yabancı ülkelerde ödenen KDV ve benzeri dolaylı vergilerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.


KAYNAKÇA
- Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Kdv ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 03/11/2014 tarih ve 84974990-130[1-2013/70]-1033 sayılı özelge
-193 sayılı gelir vergisi kanunu
-213 sayılı vergi usul kanunu
-3065 sayılı katma değer vergisi kanunu


Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/alaattindemir/007/