SON YAZILAR

13 Temmuz 2017 Perşembe

Arsa değerlerine dava hakkı (2)

Alo Sgk | 09:09 | | | |


Arsa değerlerine dava hakkı (2)

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

Emlâk vergisi açısından genel vergilendirme dönemi olan gelecek yıl uygulanmak üzere, vergi matrahının tespitinde dikkate alınacak arsa / arazi birim değerlerini tespit eden takdir komisyonu kararlarına karşı açılacak davalara ilişkin süre sorununu geçen yazımızda irdelemeye başlamıştık.

Önceki yazımızda söz ettiğimiz Anayasa Mahkemesi kararından sonra Danıştay 9. Dairesi yine geçen yazımızda söz ettiğimiz kararındaki görüşünü değiştirmiş ve “takdir komisyonu kararlarına karşı, bu kararların ilanından sonra dava açılmaması halinde bu kararların kesinleşeceğini ve verginin tarh ve tahakkukundan sonra açılacak davalarda arsa birim değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararlarının tekrar tartışma konusu yapılamayacağı” görüşünü benimsemiştir. Daire, tahakkuk işlemi üzerine açılmış davalarda önceki görüş doğrultusunda verilmiş Konya Vergi Mahkemesi'nin kararını E.2014/9127 K.2014/8518 sayı ve 24.11.2014 günlü kararı ile ve Kocaeli 2. Vergi Mahkemesi'nin kararını E.2014/8943 K.2014/8517 sayı ve 24.11.2014 günlü kararı ile bozmuştur.
Oysa Danıştay Dairesi'nin de kararlarında belirttiği gibi, emlak vergisine ilişkin tarh ve tahakkuk işlemi birel işlem olmakla birlikte, arsa / arazi değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararları düzenleyici işlem niteliğindedir. Zaten bu yüzdendir ki -Daire kararında da belirtildiği gibi- takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda verilecek iptal veya kısmen iptal kararları, aynı mahalle, cadde veya sokakta bulunan bütün emlâk vergisi mükellefleri için -dava açmamış olsalar dahi- sonuç doğurmaktadır. Mükellefler, arsa veya arazi değerlerinden ancak belediyelere müracaatları ile haberdar olmaktadırlar. Ne yazık ki belediyeler emlak vergisi tahakkuklarını dahi kanuna rağmen bildirmemekte, mükelleflerin belediyeye müracaatla öğrenmelerini istemektedirler. Nitekim pek çok kişi tarh olunan emlak vergisi tutarını ve dolayısıyla arsa/arazi birim değerlerini sorma veya ödeme aşamasında öğrenmektedir.
Mükelleflerin bu şekilde öğrendikten sonra birel işlem niteliğindeki tarh / tahakkuk işlemine karşı açacakları davada, bu işleme temel olan (veya esas alınan) düzenleyici işlemin (takdir komisyonu kararının) de hukuksal denetimini talep etmeleri en tabii haklarıdır. Bu hak idare hukukunun / idari yargının özünde vardır. Zaten aksi bir düşünce hukuk devleti ve yargı denetimi ilkeleri ile bağdaştırılamaz.
Örneğin hukuka aykırı olarak yürürlüğe konulan bir disiplin yönetmeliğine karşı dava açmayan bir memur, bu yönetmeliğe göre kendisine bir disiplin cezası verilmesi durumunda, kendisine verilen cezanın hukuki dayanağını oluşturan yönetmelik hükmünün de iptalini talep edebilir ve verilecek bir iptal kararı bütün memurlar için sonuç doğurur. Bu nedenle dairenin...