SON YAZILAR

18 Temmuz 2017 Salı

Damga Vergisi İle İlgili Bir Problem

Alo Sgk | 10:03 | | | | |


Damga Vergisi İle İlgili Bir Problem

Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi


Son zamanlarda ve son yazılarımda devamlı bir takım problemlerden bahsediyorum ve çözüm istiyorum. Bu yazılarım, okuyucularımdan gelen bir takım istekler ve bilgilendirmeler çerçevesinde olmaktadır. Hükümet ve Maliye Bakanlığı, ekonomiyi harekete geçirmek üzere devamlı kararlar almaktadır. Bu alınan kararların iyisi de kötüsü de olacağı malumdur. Yapılan değişikliklerin faydalı olması amaçlanmakta ise de bazı eksiklikler olacağı da tabiidir. 


Okurlarımız, alınan kararlardaki eksiklikleri veya kendilerince yanlış olduklarını düşündüklerini bize bildirmekte, biz de bu sütunlarda eksikliklerle çözüm önerilerini sunmaktayız. İşte yeni bir konu; damga vergisinde alt taşaronların durumu ne olacak? 

Konu nereden doğdu, başlangıcına gelelim. 


15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı karar, Damga vergisinde uygulamalarla ilgili aşağıdaki gibi değişiklikler yapmıştır. 


13/3/2017 TARİHLİ VE 2017/9973 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 (1) Bu Karar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden aynı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kâğıtlara ait damga vergisi oranları ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 'I-Tapu İşlemleri' başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafında yer alan hüküm uyarınca, söz konusu fıkrada yer alan nispi harcın gayrimenkullerin türleri itibarıyla yeniden belirlenmesi ile 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan yetkiye istinaden, yurt dışından kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.


MADDE 2 (1) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun 'I. Akitlerle ilgili kâğıtlar' başlıklı bölümünün 'A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar' başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kâğıtlar için damga vergisi oranı '0' (sıfır) olarak uygulanır.


MADDE 3 (1) 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 'I-Tapu İşlemleri' başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden 'binde 20' nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 'binde 15' olarak yeniden belirlenmiştir.


MADDE 4 (1) Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.


MADDE 5 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Bu kararla Damga vergisi Kanununa ekli 1 sayılı tablonun (ki bu tablo damga vergisine tabi kağıtları saymaktadır) 14-15-16 ve 17. bentleri şu hali almıştır. Normal olarak bu eklenen bentler, belli parayı ihtiva eden akitlerle ilgili kağıtlardandır ve akitlerle ilgili kağıtlar binde dokuzkırksekiz(%o9,48) oranında damga vergisine tabidir. Ancak, 15.Mart.2017 tarihinden itibaren bu bentlerin damga vergileri 0 (sıfır ) olarak tatbik edilecektir. 

İlgili Bentler: 


14.Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri  (Binde 0)


15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri  (Binde 0)


16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri  (Binde 0) 


17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri  (Binde 0)


Problem Nedir?


15 Numaralı bentte resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (0) sıfır damga vergisine tabidir. 

Peki, alt yükleniciler de bir alt yüklenici ile sözleşme yaparsa ne olacak? Sözleşme damga vergisi yine sıfır (0) mı olacaktır. İşte problem burada doğmaktadır. Genel olarak, müteahhit ile alt yükleniciler arasında sözleşmelerde damga vergisi (0) ise, alt yüklenicilerin de daha alt yükleniciler ile yaptıkları sözleşmelerin de damga vergisinin (0) olması gerekmektedir. 


Ancak, bazı vergi daireleri, alt yüklenicinin bir alt yüklenici ile yaptığı sözleşmeye (0) damga vergisi uygularken, bazıları da binde 9,48 damga vergisi talep etmektedir. 


Bu konunun çözüme kavuşması için mükelleflerin Maliye Bakanlığına müracaat ederek bir özelge almasını tavsiye etmekteyiz.


Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/0308/