SON YAZILAR

12 Temmuz 2017 Çarşamba

Gebe ve Doğum Yapan İşçinin İşten Çıkarılması Durumundaki Hakları

Alo Sgk | 16:39 | | | | | | | |


Gebe ve Doğum Yapan İşçinin İşten Çıkarılması Durumundaki Hakları

Mustafa Günay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Gebe ve doğum yapan işçinin işten çıkarılması veya istifaya zorlanması gebe veya doğum yapan işçiye bazı haklar kazandırır, bu gibi durumlar genellikle gebe ve doğum yapan işçinin dışlanması psikolojik baskılara karşı haklarını bilmesi gerekir işverenler bu gibi durumlarda verim düşüklüğü performans yetersizliği bahanelerini ileri sürer ancak bu durumlar işverene  haklı fesih hakkı tanımaz Performans düşüklüğü ve verimsizlik bahanesiyle fesihte aranan şartları işverenler kanıtlayamamaktadır Gebelik ve doğum sürelerinde kullanılan yasal izinler işverenlerce, işten çıkarma hakkını sağlamamaktadır. Gebelik bahane edilerek yapılan fesihler geçersiz fesih sonuçlarını doğurur.


Gebelik nedeni ile haksızlığa uğrayan işçinin bu durumdan dolayı iş sözleşmesi feshedilirse işçi 30 gün içerisinde iş mahkemesine başvurarak işe iade  davası açabilir.

İşe iade davasında işveren feshin geçerli sebebe dayandığını ispat ile yükümlüdür ve feshin gebelik veya doğum nedeniyle değil de iş akdini sonlandırabilmesi için geçerli bir sebebe dayandırdığını kanıtlamak zorundadır.

İşverenin iş akdinin sonlandırılmasını geçerli bir sebebe dayandığını ispat edememesi durumunda durumun da ise işçiye en az 4 ay ücreti tutarında tazminat ödemek sorundadır.

Ayrıca işçinin talebi üzerine işçiyi 1 ay içerisinde işe yeniden başlatmak zorundadır.

İşçinin işe iade başvurusuna rağmen yeniden işe başlatmayan işveren en az 4 ay tazminata  ek olarak 4 ia 8 ay arasında ücreti oranında tazminat ödemek ile yükümlü kılınır işçi işe iade şartlarını taşımıyorsa bu durumda bildirim süresinin 3 katı tutarında kötü niyet tazminatı almaya hak kazanır işçi işe iade davası açmak istemezse çalışma süresinde 1 yıllık süreyi doldurmuşsa kıdem tazminatı ve işveren ihbar süresi vermemişse ihbar tazminatı almaya hak kazanır her halükarda işe iade davası veya diğer tazminatlar (kıdem ve ihbar )dışında gebelik ve doğum nedeni ile işçiyi işten çıkarması kadın erkek ayrımcılığı sonucunu doğurur bu durum iş kanunu 5. Maddesine aykırılık durumu oluşturur ( Madde 5 - İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır. 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığı- nı ispat etmekle yükümlü olur.) eşit davranma ilkesine aykırı hareket eden işveren 4 aya kadar ücret karşılığı tazminat ve işçiyi yoksun bıraktığı hakları tanzim etmek zorundadır işçi  bu hakları dava yolu ile talep edebilir.