SON YAZILAR

28 Temmuz 2017 Cuma

Hangi iş yerlerinde geçici iş ilişkisi olabilir?

Alo Sgk | 09:06 | | | | |


Hangi iş yerlerinde geçici iş ilişkisi olabilir?

Resul KURT
Dünya Gazetesi

İşçinin zaman zaman bir başka iş yerinde geçici olarak istihdam edilmesi iş hayatının olağan hususlarından birisidir.

Aynı holding veya şirketler topluluğu içinde geçici iş ilişkisi; işverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, aynı holding veya şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerine iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olmaktadır. Geçici iş ilişkisi, yazılı olarak altı ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam etmektedir. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden devreden işveren ile birlikte sorumludur. Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin kusuru ile neden olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur.
Geçici iş ilişkisinde tarafların sorumluluğu önemlidir. Geçici iş ilişkisine giren işçinin iş sözleşmesi devam etmekte, geçici işçi devreden işverenin işverenliği devam etmektedir. Başka bir ifadeyle, geçici işçi devreden işverenin işveren sıfatı kalkmamakta; yani, işverenlik sıfatı geçici işçi devralan işverene devredilmemektedir.
İşçinin yükümlülüklerini geçici iş ilişkisi kurulan yeni işverene karşı yerine getirmesi gerekmektedir. İşçi, asıl işverenine karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini geçici işçi devralan işverene karşı aynen yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
İşçi, çalıştığı bu süre içinde doğan işçilik haklarını kendi geçici işçi devreden işvereninden talep edebileceği gibi, geçici işçi devralan işverenden veya her ikisinden birden isteyebilir.
★ ★ ★

Geçici iş ilişkisinde yasaklar

Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavt uygulaması esnasında 6356 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükümleri (Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler) saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştırılamaz. 4857 sayılı Kanun’un 29. maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altı maden iş yerlerinde özel istihdam bürosu aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulamaz.
Sekiz ayı geçtikten sonra bu işçilerin yerine de geçici iş ilişkisi kurularak işçi çalıştırılabilir. Toplu işçi çıkarma sayılmayan “haklı” nedenlerle işçi çıkarmalardan veya çıkmalardan sonra...