SON YAZILAR

21 Temmuz 2017 Cuma

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alo Sgk | 08:37 | |


21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30130

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Hükmen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılan yerlere ilişkin işlemler
EK MADDE 2 – (1) Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait iken Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar veya tutarda; yatırım, ihracat, ek istihdam ve üretim yapılması amacıyla bedelsiz olarak mülkiyeti yatırımcılara devredilen taşınmazların, açılan davalar sonucunda mahkemelerce Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılmasına karar verilen kısımları üzerinde yatırımcılar lehine, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere taşınmazın rayiç bedelinin binde beşi üzerinden kırkdokuz yıla kadar doğrudan kullanma izni verilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
19/6/2007
26557
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
26/7/2007
26594
2-
6/12/2007
26722
3-
16/4/2008
26849
4-
14/3/2009
27169
5-
24/4/2010
27561
6-
10/4/2011
27901
7-
11/9/2014
29116
8-
22/9/2016
29835
9-
14/10/2016
29857
10-
12/11/2016
29886
11-
24/5/2017
30075