SON YAZILAR

13 Temmuz 2017 Perşembe

İş kazası geçirenlere engelli kadrosundan iş

Alo Sgk | 09:35 | | | | | | |


İş kazası geçirenlere engelli kadrosundan iş

Prof. Dr. Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

Engellilerin istihdama kazandırılması günümüz çalışma yaşamının önemli sorunlarından biri haline geldi. İşverenlerin, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelliyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırma yükümlülüğü bulunmasına rağmen engelli istihdamında istenilen seviyeye ulaşılamıyor. Engellilerin istihdamında en çok karşılaşılan sorun işverenle çalışmak isteyen engellinin biraraya gelememesi ve işverenlerin çoğunlukla istihdam edecek engelli bulamaması. Çalıştıracağı engellileri kendileri bulamayan işverenler aracılık için İŞKUR’a başvuruyor.

Engelli istihdamında gözden kaçan fakat işlevsel olacak diğer bir yöntem ise işverenin kendi çalışanlarının engelli olmaları halinde, engelliliklerinin tespitini yaptırarak onları engelli statüsünde çalıştırmaktır. Mevcut çalışanlardan engelliliği olanlar bu durumun sağlık raporu ile tespiti halinde, işyerinde meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde engelli statüsünde çalıştırılabilecek. İş Kanunu’na göre, işyerinde çalışırken engelli hâle gelenlere işten ayrılmışlarsa tekrar istihdamlarında öncelik tanınacak.

Rapor alınmalı
Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan birey, engelli olarak tanımlanıyor. Bu durumda olanların zorunlu engelli istihdamı kapsamında istihdam edilebilmeleri için rapor almaları gerekiyor.
Kişilerin engelli olup olmadıklarının değerlendirilmesi, “Engellilik Ölçütü Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe” göre yapılıyor. Yönetmeliğe göre kişinin engel oranı, engelli sağlık kurulunca Engel Oranları Cetveli’nde bulunan engel oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek kişiye engelli sağlık kurulu raporu veriliyor. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığı’nın engelli raporu vermeye yetkili tam teşekkülü saydığı kamu hastanelerinden alınıyor.
Sağlık raporunu alabilmek için engellinin bizzat kendisi, velisi, vasisi ya da raporu isteyen kurum bizzat başvurabilir. Başvuru esnasında bulunması gereken belgeler, hastanenin size doldurmanız için vereceği dilekçe, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, en az beş adet fotoğraf.
Başvuru yapıldıktan sonra sağlık kurulu kişileri ilgili bölümlere yönlendirerek muayene ve tetkik yapılmasını sağlıyor. Çıkan sonuca göre Sağlık Kurulu Raporu veriliyor.
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulu’nca tespit edilen sigortalı, malûl sayılıyor.
Dolayısıyla engelli olmasına rağmen çalışma gücünü yüzde 60’ın altında kaybeden bir kişi kural olarak malul sayılmıyor. Engel oranı yüzde 60’ın altında olan geniş bir engelli kitlesi olduğu düşünülecek olursa, bu kişilerin malulen emekli olmaları mümkün olmadığından, istihdama kazandırılmaları daha da önem kazanıyor.

Uygun işte çalışabilir
Engellilerin istihdamında dikkat edilmesi gereken husus, bu bireylerin ancak engel durumlarına uyan işlerde çalıştırılabilecek olmasıdır. İşverenler...