SON YAZILAR

8 Temmuz 2017 Cumartesi

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı

Alo Sgk | 08:06 | | | | | | | |İstifa eden işçinin kıdem tazminatı

Resul KURT
Star Gazetesi


İş hayatında, işçi ve işverenin işletmedeki üretim ve hizmete odaklanması, işletmenin devamını sağlayacak şekilde çalışılması büyük bir önem taşıyor. Elbette bu da her zaman iş barışı içerisinde olmalıdır.

Bazen çalışanların kariyer beklentisi, bazen özel ve ailevi nedenler ile bazen de başka kişisel nedenlerle iş ilişkisinin devam etmediği sık görülen bir gerçektir. İşte bu durumlarda çalışan istifa ederek ayrılabildiği gibi, bazen de işveren ekonomik sebepler veya çalışanın kusuru gibi nedenlerden dolayı iş sözleşmesini fesih yoluna gidebilmektedir.
Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren, bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Yasada işçinin istifası özel olarak düzenlenmiş değildir.
İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmelidir. İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işverence kabulü zorunlu değilse de işverence dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir istifadan söz edilemez. Bununla birlikte istifaya rağmen tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünde iradelerinin birleşmesi halinde, kararlaştırılan sürenin sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği kabul edilmelidir.
İstifa gibi hukuktaki birçok hakkın sakatlığa uğramadan kullanılması gerekir. İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşverenin tazminatların derhal ödeneceği sözünü vermek ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna uyması halinde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir.
İşverenin baskı uygulaması sonucu düzenlenen istifa dilekçesine değer verilemez. Bu durumlarda genel olarak feshin işverence gerçekleştirildiği, bununla birlikte işveren feshinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
İşçinin haklı nedenle derhal fesih nedenleri mevcut olduğu ve buna uygun biçimde bir fesih yoluna gideceği sırada, iradesi fesada uğratılarak işverence istifa dilekçesi alınması durumunda da istifaya geçerlilik tanınması doğru olmaz. Bu durumda işçinin haklı olarak sözleşmeyi feshettiği sonucuna varılmaktadır.
İstifa belgesine dayanılmakla birlikte, işçiye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmiş olması, Türkiye İş Kurumuna yapılan bildirimde işveren feshinden söz edilmesi gibi çelişkili durumlarda...