SON YAZILAR

8 Temmuz 2017 Cumartesi

Mali Tatil Dönemi Başladı

Alo Sgk | 08:23 | | | | |


Mali Tatil Dönemi Başladı


Değerli mükelleflerimiz ve muhasebe meslek mensupları,

Bilindiği üzere 2017 yılı Mali Tatili 1-20 Temmuz tarihlerini kapsamaktadır. 
Mali tatil uygulamasının vergi hukukundaki beyan, ödeme, bildirim v.b.  süreler ve diğer hususlar hakkında Başkanlığımızca hazırlanan bilgi notu..

MALİ TATİL DÖNEMİ BAŞLADI 

Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Kanun 28/03/2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. 27/01/2016 tarihinde ise 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda bir takım değişiklikler yapılmıştır. 

1 Temmuz itibarıyla başlayan mali tatil 20 Temmuz Perşembe günü sona erecektir. Mali tatile dair bilinmesi gereken temel konular şöyledir. 

KAPSAMDAKİ KONULAR 

Tatilden sonraki 7 günlük süre 

Son günü malî tatile (1-20 Temmuz) rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Buna göre mali tatilde yerine getirilmeyecek ve 27 Temmuz Perşembe gününe kadar yerine getirilmesi gereken ödevleri şöyle sıralayabiliriz. 

- 1-20 Temmuz arasında verilmesi gereken beyannameler - İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi 1-20 Temmuz arasında rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödemesi 

- Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurular 

- Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgiler 

Tatilden sonraki 5 günlük süre 

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten vergilerle ilgili kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (25 Temmuz Salı) sona ermiş sayılacak. 

Örneğin; Haziran/2017 dönemi Katma Değer Vergisi, Sürekli Damga Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı beyannameleri 25 Temmuz 2017 tarihi mesai saati sonuna kadar verilecektir. 

Benzer şekilde örneğin 21 Haziran 2017 tarihinde mükellefe tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesine ilişkin tarhiyat sonrası uzlaşma talebinin, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekmekte olup, bu sürenin son günü olan 21 Temmuz 2017 tarihi, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, mükellefin uzlaşma talep etme süresi 25 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır. 

KAPSAM DIŞI KONULAR 

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi 5604 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle mali tatil kapsamından çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla mükelleflerin bu kapsamdaki vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermeleri ve ödemelerini de kanuni süresinde yapmaları gerekmektedir. 

Örneğin Haziran/2017 döneminde satışı yapılan dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 17 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, özel tüketim vergisi mali tatil kapsamında olmadığından beyan ve ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir. 

Ayrıca gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. 

ÖDEME SÜRELERİ 

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. 

- Verilme süresinin son günü 1-20 Temmuz arasına rastlayan beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 28 Temmuz 2017 tarihi olacaktır. 

- Verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz arasına rastlayan beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ise 26 Temmuz 2017 tarihi mesai saati bitimi olacaktır. 

Örneğin Haziran/2017 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi mali tatil nedeniyle 25 Temmuz 2017 tarihi olacak, bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi de 26 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir. 

DİĞER KONULAR 

- Mali tatilde bazı süreler işlemeyecek ve tatil bitince kaldığı yerden devam edecektir. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemeyecek bu süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır. Bununla birlikte mükelleflerin fatura, serbest meslek makbuzu gibi belge düzenleme süreleri mali tatil kapsamında değildir. 

- Mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde inceleme başlatılamayacaktır. 

- Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecektir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır. 

- Mali tatil vergi dairesinin de tatile girdiği anlamına gelmemekte olup mali tatil boyunca vergi daireleri tüm birimleriyle hizmet vermeye devam edecektir. 

- Öte yandan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’na göre; işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan; beyan, bildirim ve ödemeler Mali Tatil kapsamına dâhil bulunmaktadır.


Kaynak ► gib.gov.tr