SON YAZILAR

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Belge Türleri (SGK Duyurusu)

Alo Sgk | 19:04 | |


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 17.07.2017
DUYURU

MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANANLARA İLİŞKİN 52, 53, 54, 55 NOLU BELGE TÜRLERİ


Bilindiği üzere, 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmaları nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlananlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayan sigortalılardan, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmek suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamaktadır.

Ayrıca, 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Tazminat ödenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

“15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralandıkları, tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşlarının kayıtları esas alınmak suretiyle, ilgili valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan kamu görevlileri ile sivillerden, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında aylık bağlama şartları oluşmayanlara, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile belirlenmiş esas ve usuller çerçevesinde engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek tazminatın beş katı tutarında nakdi tazminat ödenir.”
Hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen üçüncü fıkrasının “Birinci fıkra kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanlar, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlama şartı oluşan sivillere 3713 sayılı Kanunla sağlanan tazminat, aylık bağlama hakları ve 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ek tazminat hakkı dışında kalan haklardan ve ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır” hükmü gereğince 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanmak suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanacak olup, söz konusu sigortalıların bildirimleri 52 nolu belge türü ile fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar için 53, 54 ve 55 nolu belge türlerinden yapılacaktır.

Söz konusu belge türlerinin seçilebilmesi için işyerinin “670 Sayılı KHK Tazminatından Yararlanan İşyeri” olarak tanımlanmış olması gerekmekte olup, tanımlama yapılabilmesi için ilgili işverenlerin, sigortalının 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince tazminat hakkından yararlandırıldığına dair İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunca verilen karara ilişkin belge ile birlikte işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak ve Belge Türleri için tıklayınız..