SON YAZILAR

13 Temmuz 2017 Perşembe

Özel Öğretim Kurumları 2017 Temmuz Aralık Dönemi Aile, Çocuk, Doğum, Ölüm, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği, Eğitim Öğretim Tazminat Tutarları

Alo Sgk | 09:02 | | | | | | | | | |Özel Öğretim Kurumları 2017 Temmuz Aralık Dönemi Aile, Çocuk, Doğum, Ölüm, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği, Eğitim Öğretim Tazminat Tutarları

Av. Esma GÜLBENK - S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK
Gülbenk Müşavirlik


Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 23/08/2015 tarih 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İmzalanan toplu sözleşmede belirlenen aylık katsayı ile Özel Öğretim Kurumlarında ödenecek sosyal yardım niteliğindeki aile, çocuk ve ölüm yardımı hesaplamaları düzenlenmiştir. Yazımızda ayrıca katsayıya bağlı olmaksızın belirlenen doğum ve öğretim yılına hazırlık ödeneği tutarlarına da yer verilmiştir.


Toplu sözleşmenin 5.maddesi uyarınca enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenen memur maaş katsayıları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07.2017 “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  5 Sıra No’lu  Genelgesi ile duyurulmuştur.

Bu genelgeye göre 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,102706) olarak uygulanacaktır.

 (http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10720,2017temmuzmaasgenelgepdf.pdf?0  linkinden ilgili genelgeye ulaşabilirsiniz.)
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2017 yılında ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

TEMMUZ-ARALIK 2017
6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN
0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)
EŞ İÇİN1.ÇOCUK2.ÇOCUK3.ÇOCUK4.ÇOCUK1.ÇOCUK2.ÇOCUK3.ÇOCUK4.ÇOCUK
GÖSTERGE21342505007501000500100015002000
MAAŞ KATSAYISI0,1027060,1027060,1027060,1027060,1027060,1027060,1027060,1027060,102706
ÖDENECEK TUTAR219,1725,6851,3577,03102,7151,35102,71154,06205,41


2-DOĞUM YARDIMI

Doğum Yardımı için daha önce 657 Sayılı Kanunun 207.Maddesi gereği ödeme yapılıyordu; ancak 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 207. madde 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Doğum Yardımlarında yeni uygulama ise 6637 sayılı Kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden sonra 23 Mayıs 2015 tarih, 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği’nde konuya ilişkin ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden tüm Türk Vatandaşlarına yapılacağı belirtilmiştir. Sosyal haklar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  207. Maddesinde yer  alan doğum yardımı uygulaması kaldırıldığı için özel okulların bu yardımı yapma zorunluluğu kalmadığı kanaatindeyiz.

Bilgi için bakanlıkça ödenecek doğum yardımı  tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Madde 0016:

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum yardımı

Ek Madde 4 - (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

2017 yılı için yeni bir tutar belirlenmemiş olup, artırılmadığı sürece aynı tutarlar geçerlidir.

3-ÖLÜM YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

TEMMUZ-ARALIK 2017
EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİNÇALIŞAN İÇİN
GÖSTERGE950019000
MAAŞ KATSAYISI0,1027060,102706
ÖDENECEK TUTAR975,711.951,41

4-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

23/08/2015 tarih 29454 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme’nin, II Bölüm 12. maddede belirlenen tutara göre 2017 yılında 1.050.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir. Öğretim yılına hazırlık ödeneği hakkındaki detaylı yazımıza http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ozel-okullarda-egitime-hazirlik-odenegi-odenmelidir-5807.html linkinden ulaşabilirsiniz.

5-EĞİTİM  ÖĞRETİM TAZMİNATI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

2017 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 27/12/2016 tarih 2016/9670 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Ve Aynı Kararın 2017 Yılında Da Uygulanmasına Dair Karar uyarınca   ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

TEMMUZ-ARALIK 2017
GÖSTERGE9500
MAAŞ KATSAYISI0,102706
HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI975,71
1-2 DERECE KATSAYISI120,56
1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI1.176,31
3-4 DERECE KATSAYISI115,56
3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI1.127,53
5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI105,56
5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI1.029,96