SON YAZILAR

19 Temmuz 2017 Çarşamba

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Alo Sgk | 09:31 | | | | | |


Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.


Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.
İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bir kaçının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Yurt dışı iştirak kazançları istisnası şartlarından olan vergi yükünün hesabında başka bir ülkede bulunan şube kazancı üzerinden ödenen vergiler dikkate alınabilir mi? (05.06.2017 tarih ve 184511 sayılı özelge)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen istisna uygulamasında vergi yükünün hesabında, kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil olmak üzere, iştirakin bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergiler dikkate alınacaktır.
Buna göre, iştiraklerin bir başka ülkedeki şubeleri vasıtasıyla yürüttükleri faaliyetlerinden doğan kazançları üzerinden, şubelerin bulunduğu ülkelerde ödedikleri gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin, istisna kapsamında vergi yükünün hesabında dikkate alınması mümkün değildir.

Kâr dağıtımından sonra yapılan nakit sermaye artırımında faiz indiriminden yararlanılabilir mi? (09.05.2017 tarih ve 15256 sayılı özelge)

Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen nakdi sermaye artırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından faydalanılması mümkün olmadığından, şirket kârının önce ortaklara dağıtılıp daha sonra da tekrar şirkete sermaye olarak konulması işlemi dolayısıyla ve dağıtılan bu kâr payı tutarıyla sınırlı olmak üzere, bu indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Serbest meslek erbabının ikametgah olarak kullandığı otele ait harcamalar gider kaydedilebilir mi? (09.06.2017 tarih ve 12 sayılı özelge)

Otelde ikamet eden serbest meslek erbabının otel harcamaları, ikamet edilen yerin tamamının veya bir kısmının iş yeri olarak kullanılmaması, ikamet edilen otel odasının seyahat maksatlı olmaması ve kazancın elde edilmesi veya idamesi açısından doğrudan bir bağ bulunmaması nedeniyle, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.
Mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olmayan otel odasının ikamet olarak kullanılması için yapılan harcamalar, kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen gider olduğundan, bu harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.

Kuruma devredilen şahıs işletmesinin zararları kurum kazancından indirilebilir mi? (25.05.2017 tarih ve 3088 sayılı özelge)

Şahıs işletmelerinin sermaye şirketlerine devrinde...