SON YAZILAR

12 Temmuz 2017 Çarşamba

Vergi resim harç istisna belgesinin iptali halinde ödenmeyen vergiler ne olur?

Alo Sgk | 08:34 | | | |


Vergi resim harç istisna belgesinin iptali halinde ödenmeyen vergiler ne olur?

Yılmaz SEZER
Dünya Gazetesi

Ekonomi Bakanlığı, kalkınma planlarına ve yatırım planlarına uygun belirli yatırımları ve/veya döviz kazandırıcı yatırımları, desteklemek ve yapılmasını sağlamak amacıyla yatırımlarda ve ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası uygulamaktadır.

Bu uygulamanın esası kalkınma (yatırım) planına uygun yatırımların yapılmasının sağlanılması, yeni yatırımlar suretiyle ihracatı arttırmak, ihracat ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihracat pazarlarını geliştirmektir. Bu amaçla Ekonomi Bakanlığı kendisine yapılan müracaatları değerlendirerek uygun bulduğu faaliyetlere vergi resim harç istisna belgesi (VRHİB) vermektedir. Bu belgeyi alan müteşebbisler almış oldukları belgenin sınırları çerçevesinde, söz konusu belge kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle damga vergisi, harç, banka sigorta muamele vergisi gibi bu nitelikteki vergileri ödememektedirler.
İstisna kapsamında ödenmeyen bu vergilerin önemli bir maliyet kalemini oluşturduğu ve fırsat eşitliği yönünden büyük bir destek oluşturduğu tarafımızdan düşünülmektedir.
Ancak Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen bu belgenin süresinin sonundan itibaren 3 ay içinde kapatılması gerekmektedir. Kapatılmasından kast edilen ise söz konusu faaliyetin tamamlanıp bitirildiğinin ve sonuçlandırıldığının belgeler ile ispat edilerek sürecin tamamlanmasıdır. Sürecin tamamlanmaması halinde uygulanacak yaptırım ve müeyyideler ilgili mevzuat hükümleri kapsamında açık ve net olarak belirlenmiştir.
Buna göre mevzuat hükümlerine istinaden uygulanan istisnalardan, gerçekleştirilmeyen ihracat taahhüdüne isabet eden kısımları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmektedir.
Vergi resim harç istisnası belgesinin iptal edilmesi halinde ise; belge kapsamında uygulanan istisnalar, yine Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmektedir. Vergi resim harç istisna belgesinin iptal edilmesinin ise değişik nedenleri olabilmektedir. Bize göre belge iptalini gerektiren nedenlerden bir kısmı yatırımcıdan kaynaklanan nedenler olabileceği gibi...