SON YAZILAR

26 Ağustos 2017 Cumartesi

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Alo Sgk | 09:28 | | | | |


464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin, sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getiren mevcut 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 

- BTRANS sistemine bildirimi gerçekleştirilen bazı bilgilerde ilave ve değişikliğe, 
- İnternet ortamında gayrimenkul ve araç ilanlarını yayınlayanlara ilişkin sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmesine,
- E-Ticaret faaliyetinde bulunanlara ilişkin bildirim zorunluluğuna ve   
- e-Arşiv fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken yeni mükelleflere, 
ilişkin değişiklik ve ilaveler yapılmasına yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır. 
Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 22.09.2017 tarihine kadar alp.demir@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
……. SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU
(SIRA NO: 464’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR)
GENEL TEBLİĞİ
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
MADDE 1 – (1) 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Tebliğin 3’üncü bölümünün başlığı “Sürekli Bilgi Verme ve Bildirim Zorunluluğu Getirilenler İle İstenilen Bilgiler” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Tebliğin “3.1. Aracı Hizmet Sağlayıcıları” başlıklı alt bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesaplarının bilgileri ”
c) Tebliğin “3.2 Bankalar” başlıklı bölümünün bölüm başlığı “3.2. Bankalar ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan paragrafın ilk cümlesinde geçen “bankalar” kelimesinden sonra gelmek üzere “ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları” ifadesi eklenmiştir.
ç) Tebliğin “3.3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları” başlıklı alt bölümünün (c) bendinde yer alan “Tahsil ettikleri” ifadesi “Tahakkuk ettirdikleri” ifadesi ile değiştirilmiştir.
d) Tebliğin “3.4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri” başlıklı alt bölümünün ilk paragrafında yer alan “kargo ve lojistik işletmecileri” ifadesinden sonra gelmek üzere “ile bu yetki belgeleri bulunmazsa dahi elektronik ticarete konu eşyaların taşımacılığını yapan diğer işletmeler” ifadesi, aynı bölümün (a) bendinde yer alan “Gönderici” kelimesinden sonra “ve alıcının” kelimeleri, (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Gönderici” kelimelerinden sonra ise “ve alıcı” kelimeleri ve ilk paragrafın sonuna “Gönderici ve alıcıların yurtdışında bulunması, bunlara ilişkin yukarıda belirtilen bilgilerin kapsama dahil olan kargo, lojistik ve diğer taşıma firmaları tarafından bildirilmesine engel teşkil etmemektedir.” cümlesi eklenmiştir.
(2) 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü bölümüne aşağıdaki 3.5 ve 3.6 başlıklı alt bölümler eklenmiştir.
“3.5. İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ve İlan Verenler
İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ile motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri, aşağıda grupları itibariyle belirtilen ilanlara ait bilgileri, en geç 1.1.2018 tarihinden itibaren ilan verenlerden almak ve bu bilgileri aylık dönemler halinde Tebliğin 4 üncü bölümünde..
Söz konusu Tebliğ Taslağının devamı için tıklayınız.
Tebliğde belirtilen Elektronik Ticaret Faaliyet Bildirim Formu Taslağına ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.