SON YAZILAR

8 Ağustos 2017 Salı

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için yeni bağımsız denetim kriterleri belirlenmiştir!

Alo Sgk | 09:40 | | | | |


Büyük ve Orta Boy İşletmeler için yeni bağımsız denetim kriterleri belirlenmiştir!

Ekrem ÖNCÜ
Finans Gündem

29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ önemli ve beklenen bir Tebliğ idi. Tebliğ ile “Büyük ve Orta Boy İşletme” kriterleri de belirlenmiş oldu. 

Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olup da Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) yürürlüğe konulmasıdır.
BOBİ FRS’yi uygulayacak işletmeler hangileri olacaktır?
BOBİ FRS’nin, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup, 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanması zorunlu tutulmuştur.
BOBİ FRS ve TFRS arasında geçiş nasıl olacaktır?
BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamazlar. Diğer taraftan isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması zorunludur.
Hangi işletmeler büyük işletme olarak kabul edilmiştir?
BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir:
  1. a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
  2. b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.
  3. c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında işletmenin ve bağlı ortaklıklarının BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alınır. Bununla birlikte işletmenin BOBİ FRS’ye göre finansal tablo hazırlamayan bağlı ortaklıkları varsa bu bağlı ortaklıkların vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp vergi dairelerine sunulan finansal tabloları esas alınacaktır.
Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında konsolide olmayan finansal tabloların kullanılması durumunda, grup içi işlemler için eliminasyonlar yapılabilir. Eliminasyonların yapılmaması durumunda aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarına ilişkin eşik değerler yüzde 20 artırılarak dikkate alınır.
Büyük işletme tanımını karşılayan bir işletme, birinci fıkradaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerinin art arda iki raporlama döneminde altında kalması durumunda büyük işletme olarak değerlendirilmeyecektir.
Ortalama çalışan sayısının hesabında...