SON YAZILAR

19 Ağustos 2017 Cumartesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Alo Sgk | 08:39 | |


19 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30159

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ
ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ
KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “(serbest bölgeler dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’in başlığında yer alan “HAYVANSAL ÜRÜN” ibaresi “VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN ÜRÜNLER” olarak değiştirilmiş; Ek-1’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş; Ek-1’deki listede yer alan 19 no.lu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; listenin 53 üncü, Ek-5’te yer alan listenin 5 inci ve 37 nci satırlarında yer alan “(1)”ibaresi ile Ek-4’ün altında yer alan “(1) Sadece demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
5/10/2013
28786
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
4/4/2014
28962
2-
14/6/2015
29386
3-
18/11/2015
29536
4-
28/6/2016
29756
5-
11/3/2017
30004