SON YAZILAR

21 Ağustos 2017 Pazartesi

Gece Postalarında Çalıştırılacak Kadın Çalışanlar İle Postalar Halinde İşçi Çalıştırılacak İşler Hakkında Son Değişiklikler

Alo Sgk | 10:15 | | | | | |Gece Postalarında Çalıştırılacak Kadın Çalışanlar İle Postalar Halinde İşçi Çalıştırılacak İşler Hakkında Son Değişiklikler

Fatih Akkuş
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.Çeşitli sebeplerle değişen koşulların gereği olarak zaman zaman iş mevzuatında bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Son olarak 19.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iki yönetmelikle iş mevzuatında bir takım düzenlemeler yapılmıştır.


Bunlardan ilki gece  postalarında çalıştırılan kadın işçiler için yapılan düzenlemedir. Gece postası  kavramı en geç saat 20:00’de başlayarak en erken 06:00’ya kadar devam eden, her halde en fazla on bir saatlik bir zaman dilimini kapsayan sürede 7,5 saati geçmeyen çalışma dönemini ifade etmekte, kadın çalışan ise on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı ifade etmektedir. Bu bağlamda halihazırda kadın çalışanların gece postalarında 7,5 saaten fazla çalıştırılması yasak olmakla birlikte bu hükme belli sektörler açısından istisna getirilmiştir. Buna göre 19.08.2017 tarihinden itibaren;


1-Turizm,
2-Özel Güvenlik,
3-Sağlık,

hizmeti yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir. Söz konusu bu hüküm, belirtilen sektörlerde iş alan alt işverenler tarafından çalıştırılan kadın işçileri de kapsamaktadır.

Son yapılan değişikliklerden ikincisi ise postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerdeki çalışmalara ilişkindir. Buna göre 19.08.2017 tarihinden itibaren;

1)  Mevcut durumda, durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası şekilde belirlenirken yeni düzenleme ile bu hükme bir de istisna getirilmiş ve artık turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde 24 saatte 2 posta olacak şekilde çalışma yaptırılabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu hükme söz konusu sektörlerde iş alan alt işverenler de dahil edilmiştir.

2) Postalar halinde işçi çalıştırılacak işlerde;
-Zorunlu nedenlerle fazla çalışma  (4857/m.42)
-Olağanüstü hallerde fazla çalışma  (4857/m.43)

-Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri, görevleri yalnız bu işleri yapmakla sınırlı olan işçilere yaptırılmayarak, işyerinin asıl işçilerine yürüttükleri işlere ek olarak yaptırılması (4857/m.70 gereği çıkarılan Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği)

halleri dışında işçilerin gece postalarında 7,5 saatten fazla çalışması mevcut durumda yasak olmakla birlikte yeni düzenleme ile getirilen istisnaya göre,

-Turizm,
-Özel Güvenlik,
-Sağlık,

hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayı alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. Bu hükmün uygulanmasında;

Turizm hizmeti yürütülen işler; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “turizm işletme belgesi” veya “turizm yatırım belgesi” ya da belediyeler tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere “işletme belgesi” verilen tesislerde çalışan işçileri,


Özel Güvenlik hizmeti yürütülen işler; İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen “özel güvenlik şirketlerinde” veya “özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde” çalışan işçileri,

Sağlık hizmeti yürütülen işler;  Sağlık hizmeti sunan/üreten; gerçek ve tüzel kişilerin işyerleri ile bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 2828 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal hizmet kuruluşlarında  çalışan işçileri kapsamaktadır.

Sözkonusu işyerlerinde iş alan alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerde bu hüküm kapsamına girmektedir.

Ayrıca çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması da gece çalışması olarak değerlendirilecektir.

3) Daha önceden  işveren/işveren vekilleri, postalar halinde çalıştırılan her postadaki işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri, söz konusu işçilerin işe başlamasından önce ilgili Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine vermekle yükümlü iken yeni düzenleme ile işveren/işveren vekilleri, söz konusu bu listeleri artık resen vermekle yükümlü olmayıp Bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlü tutulmuşlardır.

Sonuç olarak Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık sektörlerinde dönemsel gelişmelere bağlı olarak yapılan bu düzenlemelerle çalışma süreleri esnetilmiş, işçi postalarının sayısı düşürülmüş ve işverenlere yükümlülük açısından kolaylık sağlanmıştır.

KAYNAKÇA
-4857 Sayılı İş Kanunu
-Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
-Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
-Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği