SON YAZILAR

5 Ağustos 2017 Cumartesi

Mükellefler / YMM'ler Dikkatine (KDV İade Eksiklik Cevap Yazılarının e-İmzalanarak Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında)

Alo Sgk | 08:50 | | | | | |


Mükellefler / YMM'ler Dikkatine (KDV İade Eksiklik Cevap Yazılarının e-İmzalanarak Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında)


03.07.2017 tarihi itibariyle elektronik imzaya sahip mükelleflere/YMM’lere internet vergi dairesi üzerinden hazırladıkları KDV İadesi eksiklik cevap yazılarını ve eklerini, e-imzalamaları durumunda, sistem üzerinden otomatik olarak tarih/sayı almış bir şekilde Vergi Daireleri/Malmüdürlüklerine gönderebilme imkanı sağlanmıştır. 

Konuya ilişkin her türlü soru ve önerileri VİMER 444 0 189 numaralı telefona iletebilirsiniz.


Açıklamalara kılavuzda yer verilmiştir. 

GİRİŞBilindiği üzere, KDV iade taleplerine ilişkin kontrol ve analiz işlemlerinin merkezden elektronik ortamda yapılması ve bu sayede vergi dairelerinin iş yükünden kurtarılmasını sağlamak, vergi dairelerini ve mükellefleri kırtasiyecilikten kurtarmak, iade/mahsup işlemlerine hız kazandırmak, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirmek ve yurt çapında uygulama birliğini sağlamak vb. amaçlarla,  Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren "KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi" hayata geçirilmiştir.

Şu an başarı ile uygulanmakta olan KDVİRA Sisteminin ana amaçlarından olan KDV iadesinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için iadenin her aşamasının takip edilebilmesi gerekli görülmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak Başkanlığımız, KDVİRA sisteminin tamamlayıcısı olacak KDV İade Takip Sistemini uygulamaya geçirmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellef ve çözüm  odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde uygulamaya geçen KDV İade Takip Sistemi kısaca, iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi (01.11.2013 tarihi itibariyle iade talep dilekçeleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır) ile başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen süreçteki tüm aşamaların, gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler tarafından on-line olarak takibine imkân veren bir sistemdir.

22.02.2016 tarihi itibariyle KDV İadesi talep eden mükelleflerin, vergi dairesi tarafından kendilerine yazılan KDV İadesi taleplerine ilişkin eksiklik yazılarını görüntüleyebileceği, bu eksiklik yazısına cevap verebileceği bir ekran tasarlanmıştır. Bu ekrana KDV iadesi talep eden mükellefler ile bu mükelleflerin iade talep ettikleri dönemlere ilişkin KDV iadesi YMM raporu düzenleyen Yeminli Mali Müşavirler, Google Chrome Yeni İnternet Vergi Dairesi ( intvrg.gib.gov.tr) üzerinden;  İade Talep Dilekçeleri/ KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları kısmından ulaşabileceklerdir. Vergi daireleri/malmüdürlüklerince yazılan eksiklik yazısı Yeminli Mali Müşavir raporuna istinaden Yeminli Mali Müşavire hitaben yazılmış ise bu yazıyı Yeminli Mali Müşavir görecektir.

10.06.2016 tarihi itibariyle vergi daireleri/malmüdürlükleri tarafından sistem üzerinden 511 evrak kodunda Yeminli Mali Müşavirlere yazılan eksiklik yazıları bilgi amaçlı olarak KDV İade talebinde bulunan mükelleflere de otomatik olarak gönderilmeye başlanılmıştır. Mükellefler bu yazıları İnternet Vergi Dairesi üzerinden görebilecekler ancak; cevap yazısı hazırlayamayacaklardır.

              01.09.2016 tarihi itibariyle vergi dairelerinde E-Tebligat kapsamına giren mükellefler ile E-Tebligat kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirlere gönderilen KDV İade taleplerine ilişkin eksiklik yazıları E-Tebligat ile gönderilmeye başlanacaktır. E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin ve Yeminli Mali Müşavirin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.

              Malmüdürlüklerinde e-imza yetkisi olmadığından mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere KDV iade taleplerine ilişkin  yazılan eksiklik yazıları ile vergi dairelerinde e-tebligat kapsamına girmeyen mükellefler ile e-tebligat kapsamına girmeyen Yeminli Mali Müşavirlere yazılan KDV iadesi eksiklik yazılarında ise e-tebligat sistemi kullanılmayacaktır. Dolayısıyla e-tebligat kapsamına girmeyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri ve malmüdürlükleri tarafından mükelleflere veya Yeminli Mali Müşavirlere yazılan KDV iadesi eksiklik yazıları internet vergi dairesi “KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları” bölümünden sorgulanıp görülebilecek ancak bu resmi tebliğ yerine geçmeyecektir. Vergi dairesi/malmüdürlüğü tarafından ilgili yazı mükellefe veya Yeminli Mali Müşavire ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gönderilmeye devam edecektir.

                03.07.2017 tarihi itibariyle  elektronik imzaya sahip Mükellefler ve Yeminli Mali Müşavirlerce internet vergi dairesinden hazırlanan eksiklik cevap yazıları da  vergi dairelerine/malmüdürlüklerine  sistem tarafından otomatik olarak gönderilmeye başlanacaktır.

               Mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere gönderilen KDV İadesi eksiklik yazıları  internet vergi dairesinin “KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları” bölümünden  sorgulanıp görülebilecek ve  “KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama” bölümünden cevap yazısı hazırlanacaktır.
              Mükellefler ve Yeminli Mali Müşavirlerce, internet vergi dairesinden eksiklik yazısına cevaben yazılan yazılarda sistem tarafından otomatik olarak referans numarası üretilecektir. Bu referans numaralı yazıların vergi dairelerine gönderme işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilecektir. İlk seçenek, çıktısı alınan yazının ıslak imza ile imzalanarak vergi dairesi/malmüdürlüğününün evrak kayıt servisinden tarih sayı alınması şeklindedir. Bu yazı evrak kayıttan geçmediği sürece resmi geçerlilik kazanmayacaktır. İkinci seçenek ise elektronik imzaya sahip Mükellefler veya Yeminli Mali Müşavirlerce internet vergi dairesinden referans numarası alınan yazının, e-imza ile imzalanarak elektronik ortamda gönderilmesi ve vergi dairesi/malmüdürlüğü ekranına otomatik olarak düşürülmesidir. Bu yazıların, bir çıktısı alınarak vergi dairesine/malmüdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmemektedir. Ancak; internet vergi dairesi üzerinden yüklenen ek dokümanlardan ilgili mevzuat uyarınca elden teslim edilmesi gereken ( onaylı, ıslak imzalı nüsha vs…) dokümanların,  resmi prosedüre uygun olarak vergi dairesi ve malmüdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.
             
              30.11.2016 tarihi itibariyle mükellefler veya Yeminli Mali Müşavirlerce internet vergi dairesinde hazırlanan KDV İadesi eksiklik cevap yazılarına belge ekleme işlemi yapılabilecektir. Belge ekleme işlemi en fazla beş (5) adet  ve bu dokümanların  boyutu her belge için bir (1) MegaBayt ile sınırlıdır.


1.E-TEBLİGAT KAPSAMINDA İNTERNET VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİVergi dairelerince e-tebligat kapsamına giren mükelleflere / Yeminli Mali Müşavirlere gönderilen KDV iadesi eksiklik yazıları, mükelleflerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin elektronik ortamdaki adresine otomatik olarak düşecek ve internet vergi dairesine şifreleri ile girdikleri anda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

Kılavuzun devamı için tıklayınız.