SON YAZILAR

12 Ağustos 2017 Cumartesi

SGK tarafından vergi dairesine yapılan ihbar sonucu geçmişe yönelik kaydı açılan mükellefiyet

Alo Sgk | 08:59 | | | | | | |

SGK tarafından vergi dairesine yapılan ihbar sonucu geçmişe yönelik kaydı açılan mükellefiyet

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Hürses


Aşağıda, vergi dairesi tarafından bir mükellefe geçmiş dönemlerle ilgili vergi beyannamelerini elektronik ortamda yollamadığından dolayı kesilen cezalar iptal edilmiştir. Kararda, mükellef tarafından ileri sürülen dava açma nedenleri ile vergi dairesi tarafından yapılan savunmanın özet bölümleri ile kararın hüküm fıkrası aşağıda ayrıntılı gösterilmiştir. (1)

I-MÜKELLEF TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN ÖZETİ:

Mükellefin ……… faaliyeti nedeniyle kendisine 2010 yılı için muhtelif dönemlerin vergi beyannamelerini elektronik ortamda vermemesi nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezalarının; 2010 ve 2011 yıllarında beyanname vermesini gerektirecek hiçbir faaliyetinin olmadığı, 2007 yılına kadar …….. satışı, 2009 yılına kadar ise fason tekstil işi ile uğraştığı ve bu iki işi de terk ettiği, terkle ilgili vergi dairesine gerekli bildirimlerde bulunduğu, işyerinin ……. Adına tahsisli olmasının …….. işini fiilen kullandığı sonucu doğurmayacağı, …… komşularının ifadelerinde de kendisinin 2007 yılından beri faaliyette bulunmadığını beyan ettikleri kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması mükellef tarafından dava konusu edilmiştir.


II-VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN SAVUNMANIN ÖZETİ:

Vergi dairesi tarafından mükellefe kesilen özel usulsüzlük cezalarının aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunmadığı ve tek dilekçe ile açılan davanın usul yönünden reddi gerektiği ve yapılan özel usulsüzlük cezalı tarhiyatın yerinde olduğu, SGK tarafından vergi dairesine yapılan bildirimin ve ihbarın hukuka uygun olduğu ileri sürülerek cezalı tarhiyatın tasdiki talep edilmektedir.

Sonuç olarak, mükellef adına mükellefiyet tesis edilme işlemi ve ilgili dönem beyannamelerinin elektronik ortamda verilmediğinden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezalarına karşı açılan davanın reddi gerektiği vergi dairesi tarafından savunulmaktadır.

III-VERGİ MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARAR VE DAYANDIĞI GEREKÇELER

Faaliyete başlamasına rağmen işe başlama bildiriminde bulunmayan mükellef adına SGK yazısı esas alınarak 1.4.2011 tarihi itibariyle vergi kaydı açılması önerilen mükellefe yazılan yoklama sonucunda 1.9.2010 tarih itibariyle mükellefiyet kaydı açılmaktadır.

Olay itibariyle .1.9.2010 tarihi esas alınarak gelir vergisi açısından mükellefiyet tesis edilmesine ilişkin davalı idarenin 20.6.2011 tarih ve …….. sayılı işleminin mevzuat hükümleri uyarınca davacının ikametgah adresinde aynı evde yaşayan eşinin önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilmesi gerekir iken davacının eşinin tebellüğden imtia etmesi nedeniyle tebliğin yapılmadığı anlaşılmakta olup...