SON YAZILAR

18 Ağustos 2017 Cuma

SGK Yapılandırmasında Ayrıcalık!

Alo Sgk | 09:51 | | | | | | |


SGK Yapılandırmasında Ayrıcalık!

Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı, 21 Temmuz 2017 tarihinde; “Cari ay ödemelerinin taksitlere mahsup edilmesi” başlıklı, 35158785-309-206.99-E.3881087 sayılı bir Genel Yazı yayımladı.
Ülkemizde yapılan yapılandırmalarda sihirli birkaç cümle var! Bunların birincisi; “ödenmesi gereken ilk iki taksit”, ikincisi “iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde” diye devam eden ve yapılan yapılandırmanın bozulacağının bilgisini veren hükümler.


Kanunlarda yazan şekli ise şöyledir: “İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.”

Bu duruma düşmüş yani yapılandırmaları bozulmuş işverenler; cari ay primlerine ilişkin yapmış oldukları ödemelerinin, yapılandırma taksit tutarlarına mahsup edilmesi talebini Genel Müdürlüğe iletmişler.

Bunun üzerine Genel Müdürlük söz konusu Genel Yazıyı yayımlayarak, işverenlerin taleplerini yerine getirmiş.

Şimdi bu Genel Yazının işverenleri ilgilendiren kısmını sizlerle paylaşalım:

“…Bu durumda olan işyerleri ile ilgili olarak Başkanlık Makamının 18/07/2017 tarihli, 9.139.122 Olur’u ile;

6736 sayılı Kanunda, işverenlerce yapılacak ödemelerin ne şekilde mahsup edileceği yönünde herhangi bir düzenlemenin bulunmaması ve Kurumumuz alacakları yönünden anılan Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Kurumumuzun yetkili olması nedeniyle, yapılan ödemelerin ilgililerin iradesi doğrultusunda mahsup edilebileceği dikkate alınarak, cari ay primleri yönünden bir takvim yılı içinde ikiden fazla ihlal şartına girmeyecek olması koşuluyla cari ay prim borçlarına ilişkin yapılan ödemelerin aylık taksit tutarlarına mahsup edilmesinin,

Diğer taraftan, uygulamada karşılaşılan benzer sorunla 7020 sayılı Kanun uyarınca öngörülen yapılandırma ödemelerinde de karşılaşılmasının muhtemel olduğu, dolayısıyla işverenlerin 7020 sayılı yapılandırma hükümlerinden yararlanmasına devam edebilmesi bakımından da cari aylara ilişkin yapılan ödemelerin ilgililerin iradesi doğrultusunda mahsup edilebileceği, bu bağlamda cari ay primleri yönünden bir takvim yılı içinde ikiden fazla ihlal şartına girmemiş olmak kaydıyla cari ay prim borçlarına ilişkin yapılan ödemelerin aylık taksit tutarlarına mahsup edilmesinin,
Uygun olacağına karar verilmiş bulunmaktadır.

 
Buna göre, gerek 6736 ve gerekse de 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış olan Kurum alacaklarının ilk iki taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde, işverenlerce talep edilmesi koşuluyla aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamının sağlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.”

Bu durumdaki işverenlerin yapılandırma ödemelerine mahsup istedikleri taktirde bağlı bulundukları müdürlüklerden işlemi talep etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız…