SON YAZILAR

21 Ağustos 2017 Pazartesi

Şirketlerin Birleşmesinde, Devralınan Firmaların Zararları Nasıl Kullanılabilir?

Alo Sgk | 10:41 | | | | | |


Şirketlerin Birleşmesinde, Devralınan Firmaların Zararları Nasıl Kullanılabilir?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir 
 
Dönem zararı ve geçmiş yıl zararları bulunan bir inşaat şirketinin, halı imalatı işiyle uğraşan ve ticari bilanço karı bulunan bir firmaya devrolunması halinde;

 “1-İnşaat şirketinin zararları, hangi koşullarla halı firmasında kullanılabilir?

  2-Devralınan inşaat firmasının faaliyetlerinin, 5 yıllık süre içinde arızi hale getirilerek kısmen durdurulması veya sona erdirilmesi halinde, halı firmasınca zarar mahsubu uygulamasından yararlanılabilir mi? 

3-İlgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı bulunmasına rağmen geçmiş yıl zararlarını dikkate almayan mükelleflerin, bu dönemi izleyen yıllarda söz konusu geçmiş yıl zararlarını mahsuba konu etmeleri mümkün mü?

4-Kazanç beyan edilen dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyerek bu hakkından vazgeçen mükelleflerin, kazanç beyan edilen dönem beyannamesini düzeltmeleri ve geçmiş yıl zararlarını indirim konusu yapmaları mümkün mü?”

Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar yukarıda anılan özelgede yapılmış olup, özetle şöyledir:
 
             1- Kurumlar Vergisi Kanununun "Zarar Mahsubu" başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır.

           a) Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar,

           b-Devir işlemi sonucunda devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararlar.

            Bu zararların, halı firmasının ticari bilanço karından indirilebilmesi için;

             -Firmaların son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması.

             -  İnşaat şirketinin faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam edilmesi,

               Şarttır.

            Yine, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "9.2.3. Devir ve bölünme halinde zarar mahsubunun sırası ve mahsup edilemeyen zarar tutarları" başlıklı bölümü uyarınca devralınan zararlar, devreden veya bölünen kurumda(inşaat şirketinde) doğduğu dönemden itibaren 5 yıllık süre içinde mahsup edilebilir. Dolayısıyla inşaat firmasında 3 yıl önce doğan bir zarar, halı firmasında en fazla 2 yıl içinde kullanılmalıdır.

Devir ve bölünme halinde mahsup edilebilecek inşaat firmasına ait zararlar, hangi hesap dönemine ait olduğu devralan kurumların (halı firmasının) beyannameleri ekinde ayrıca bildirilmelidir.

            2-Devralınan inşaat firmasının faaliyetlerinin, 5 yıllık süre içinde arızi hale getirilerek kısmen durdurulması veya sona erdirilmesi halinde, zarar mahsubu uygulamasından yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır. 

            3-ilgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı bulunmasına rağmen geçmiş yıl zararlarını dikkate almayan mükelleflerin, bu dönemi izleyen yıllarda söz konusu geçmiş yıl zararlarını mahsuba konu etmeleri mümkün değildir.

4-Kazanç beyan edilen dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyerek bu hakkından vazgeçen mükelleflerin, kazanç beyan edilen dönem beyannamesini düzeltmeleri ve geçmiş yıl zararlarını indirim konusu yapmaları mümkün değildir.
 
Örnek:
 

(K) İnşaat A.Ş., 31.12.2016 tarihli bilanço değerleri ile 31.03.2017 tarihinde (T) Halı A.Ş.’ne devrolunmuştur. 

(K) İnşaat A.Ş’nin 31.03.2017 tarihi itibari ile bu dönem ve geçmiş yıl zararları, özsermaye tutarı ve (T) Halı A.Ş.’nce kullanılabilecek zarar tutarı şöyledir: