SON YAZILAR

15 Ağustos 2017 Salı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Kobilerde Gelir Vergisi İstisnası Ve Muhasebe Uygulaması

Alo Sgk | 15:38 | | | | | |


Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Kobilerde Gelir Vergisi İstisnası Ve Muhasebe Uygulaması

Zafer Anadolu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı


I- GİRİŞ
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu “KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME (KOBİ)” rehberine göre KOBİ’ler İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve aynı Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

Bu çalışmada, Teknopark/Teknokent alanı içerisinde Ar-Ge faaliyeti yürüten KOBİ işyerlerinden bildirimi yapılan personelin niteliklerine göre sigorta primi teşvikinden yararlanma imkanı ve muhasebe uygulaması değerlendirilecektir.

II-YASAL MEVZUAT
 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu[1]’nun 3. maddesine göre, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı; Ar-Ge merkezleri ise kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekânları tanımlamaktadır.
 
a)      Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Stopaj İstisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik işletmelerin teknoloji geliştirmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ülkemizde, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin gelişmesi yönünde girişimde bulunulmuş ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri oluşturulmuştur.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki diğer yatırımcılarda olduğu gibi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler de bu vergisel avantajdan yararlanmaktadır.

Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin % 100’ünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin % 100’ünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.

b)     Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinde Stopaj İstisnası

Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere; Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için % 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için % 90’ı ve diğerleri için % 80’i öncelikle asgari geçim indirimi uygulanmak şartıyla verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.
 
Söz konusu gelir vergisi stopajı teşviki 31.12.2023 tarihine kadar uygulanacaktır.

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 15 (on beş) (2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için otuz) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli, tasarım merkezlerinde ise en az 10 (on) tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi gerekmektedir. Ancak Ar-Ge merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.

İstisna uygulaması yalnızca Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında yapılan ödemelere uygulanmaktadır. Dolayısıyla işverence yapılan ödemelerde istisna dâhilinde çalışılan sürelere ait ücretler ile bunun dışındaki çalışma sürelerine ait ücretlerin ayrı hesaplanması gerekmektedir.

Faaliyette bulunan personelin, çalışmalarının tamamının Ar-Ge,yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olması halinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de tam zaman eşdeğerin hesabında bu kapsamda değerlendirilerek gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınacaktır.
 
Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücret tutarları Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınmaktadır. Kısmî zamanlı çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri istisna uygulamasında dikkate alınmaz.

Gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden Ar-Ge veya tasarım personeli yanı sıra Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya doğrudan ilişkili destek personeli de yararlanmaktadır. Teşvikten yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eş değeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının % 10’unu geçmeyecektir.

Destek personelinin tam zaman eş değeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının % 10’unu geçmesi halinde brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlanılarak hangi personelin faydalanacağı belirlenir. Destek personeli olarak yararlanacakların ücretlerinin eşit olması halinde kimin yararlanacağına işverence karar verilmektedir.

c)      Sigorta Primi Desteği

Kamu personeli hariç olmak üzere,

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin;

Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin,
Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; 4691 sayılı Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Yukarıdaki kanun açıklamaları değerlendirildiğinde Teknokent Kanununun getirdiği en büyük avantajlardan birisi de, ücretlilere sağlanan gelir vergisi istisnasıdır. Ayrıca SGK işveren payının yarısı da, 5746 sayılı Kanun uygulamasında olduğu gibi Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kanunun geçici 2. maddesine göre, bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Buna göre, çalışanların elde ettiği ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayacaktır.

Örneğin; Balıkesir Teknokentte faaliyet gösteren (X) A.Ş.’nin çalışanı mühendis Veli Yaşar’a Ocak/2017’de aylık brüt 4.200 TL ücret ödenecektir.

Brüt Ücret
4.200,00
SGK Primi (4200 X  %15)
630,00
Vergiye tabi ücret matrahı (Brüt Ücret-SGK Primi) (4200-600)
3.570,00
İstisna düzenlemesi olmasaydı hesaplanacak gelir vergisi (3570 X %15)
535,50
4691 sayılı Kanuna göre vergiden istisna gelir verisi matrahı
3.570,00
Ödenecek gelir vergisi
0,00
Ödenecek damga vergisi
0,00
Asgari geçim indirimi
0,00
Çalışana Ödenecek net ücret
0,00
İşverenin cebinden çıkan tutar (3570 + 630)
4.200,00
 
Teşvikten, personelin kendisi yararlanmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilmiş  özelge de de, “Bu hükümlere göre, ... Bölgesinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bölge içinde geçirdiği süreye ait ücreti ile Ar-Ge personelinin yönetici şirketin onayı ile yürüttüğü görevle ilgili olarak bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait olup, hazırlanacak yönetmelik uyarınca belirlenecek ücret kısmı gelir vergisinden istisna olduğundan, istisna hükmü uyarınca tevkif edilmeyen tutarlar ilgili personelin elde ettiği ücretin bir unsuru olacaktır.” denilmiştir. (1)

Ar-Ge ve destek personelinin bölge içinde geçirdiği süreye ait ücretleri ile Ar-Ge personelinin yönetici şirketin onayı ile yürüttüğü görevle ilgili olarak bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen kısmının diğer şartları da taşımaları kaydıyla 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür. (2)
 
-İstisna Kapsamına Giren Personel

4691 sayılı Kanun ve Teknokent Yönetmeliğine göre, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli aşağıdaki niteliklere sahip kişiler Ar-Ge personeli olarak değerlendirilir ve bu kişilere ödenen ücretler gelir vergisi istisnasından yararlandırılır.

III-MUHASEBE UYGULAMASI

Balıkesir Teknokentte bulunan (XYZ) A.Ş.’nin çalıştırdığı bekar mühendis Ayşe Melek, yazılım faaliyeti çerçevesinde 2.000 TL net ücret elde etmektedir. Bölgede ve bölge dışında geçirdiği süreler çerçevesinde yapılan hesaplamalar sonucu, 2017/Ocak ayında elde ettiği ücretin yarısının vergiden istisna olduğu tespit edilmiştir.

SGK mevcut uygulamasında, ücretin istisnaya tabi olup olmadığına bakmaksızın, SGK matrahının tespitinde ücretin brütleştirilmesini istemektedir. Teknokent firmaları da bu çerçevede işlem tesis ettiğinden, SGK matrahının brütleştirilmesinde gelir vergisi istisnası dikkate alınmadan brüt ücrete ulaşılmaktadır.

(a) Net ücret 
3.000,00
(b) SGK primine esas brüt ücret 
Formun Üstü
4.196,33Formun Altı
(c) SGK işçi payı (b x %14) (4.196,33 x %14)
587,49
(ç) İşsizlik sigortası işçi payı (b x %1) (4.196,33 x %1)
41,96
(ç) Ödenecek net ücretin vergiye tabi kısmı (a / 2) (3.000 / 2)
1.500,00
(d) Brütleştirilecek olan ücret kısmı
1.500,00
(e) Vergiye tabi brüt tutar (d / %85) (1.500 / %85) (İlk gelir vergisi dilimi %15 olduğundan)
1.764,71
(f) Hesaplanan gelir vergisi (e x %15) (1.764,71 x %15)
264,71
(g) Ödenecek gelir vergisi (264,71 - 133,31) (2017 yılı bekar personel için asgari geçim indirimi 133,31 TL’dir.)
131,40
(h) Brütleştirilmeyecek ücret
1.500,00
(ı) Damga vergisi matrahı (c + ç + e)
2.394,16
(j) Hesaplanan damga vergisi  (ı x % 0,759) (2.394,16 x % 0,759)
18,17
(k) İşverenin cebinden çıkan net tutar (a + c + ç + f + j)
3.912,33
 
(a) Net ücret 
3.000,00
(c+ç) SGK İşçi Toplamı (587,49 + 41,96)
629,45
(f) Hesaplanan gelir vergisi
264,71
(g) ödenecek gelir vergisi
131,40
(j) Damga Vergisi
18,17
Kesintiler Toplamı (c+ç+g+j)
779,02

olacaktır. Hesaplanan gelir vergisinin 133,31 TL’si asgari geçim indirimi olarak ücretliye ödenecektir. (Eğer hesaplanan gelir vergisi 133,31 TL’den daha düşük çıksa idi, sadece bu düşük çıkan tutar kadar asgari geçim indiriminden yararlanılacaktır.)

Teknokentlerdeki işletmeler açısından brüt ücret, ilk maliyet bölümünü oluşturur. Bu tutarın bir kısmı teşvikler dikkate alınarak Devlete, kalan kısmı ise ücretliye ödenir. İşveren açısından 2. maliyet ise, desteğe tabi olan SGK işveren payları olarak karşımıza çıkar. SGK prim matrahı ile gelir vergisine tabi ücret matrahının birbirinden farklı olacağı ve ilgili mevzuatlar gereği destek sürelerinin de farklılaşabileceği hususu göz ardı edilmemelidir.

(a) SGK primine esas brüt ücret 
4.196,33
(b) SGK işveren payı (a x % [19 + ( 2 / 2 )]) (4.196,33 x %20)
839,27
(c) 4691 sayılı Kanun kapsamında SGK desteğine tabi SGK işveren payı (ücretin yarısı destek kapsamında varsayıldığında) (b x %50)
419,63
(839,27 x %50)
(ç) SGK işveren payının Devlet tarafından karşılanan tutarı (c / 2)
209,82
( 419,63 / 2)
(d) Şirket tarafından ödenecek SGK işveren payı (b – ç) (839,27 – 209,82)
629,45
(e) İşsizlik sigortası işveren payı (a x %2)
83,93
(f) İşletmenin cebinden çıkan toplam SGK payı (d + e) (629,45 + 83,93)
713,38

- Böylece, işveren 209,82 TL az SGK işveren payı ödemiştir.

- İşverenin 3.000 TL net ücret + 131,31 TL AGİ ödediği bir personel için maliyeti (3.913,33 + 713,38) 4.626,71 TL olmaktadır.

- Artan oranlı gelir vergisi tarifesi nedeniyle, yıl içinde elde edilen avantaj daha da yüksek olacaktır.
-------------------------------------------31/01/2017----------------------------------------------
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD.           4.626,71
01.Brüt Ücret  3.912,33
02. SGK İşveren Payı 629,45
03. İş. Sig. İşveren Payı 83,93
 
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                       133,31
01. Asgari Geç. İnd. 133,31
                                               335 PERSONELE BORÇLAR                                 3.133,31
 
                                              360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                   282,88
01. Gelir Vergisi 264,71
(Devlete ödenen gelir vergisi + AGİ)
02. Damga Vergisi  18,17
 
361 ÖDE. SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ            1.342,83
01. SGK işçi payı              587,49
02. SGK İşveren payı        629,45
03. İşsizlik sig. İşçi payı      41,96
04. İşsizlik sig.işveren payı  83,93
Teknokentte çalışan kişiye ait ücret tahakkuku
 
 
 
----------------------------------------------------…./02/2017------------------------------------------
 
335 PERSONELE BORÇLAR                                 3.133,31
                                              
102 BANKALAR                                 3.133,31
                                  
Personele ücretin ödenmesi
----------------------------------------------------…./02/2017------------------------------------------
360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                    282,88
01. Gelir Vergisi 264,71
02. Damga Vergisi  18,17
 
 
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                       133,31
01. Asgari Geç. İnd. 133,31
                                              
102 BANKALAR                                                     149,57
                                  
Asgari geçim indirimi düşüldükten sonra gelir ve damga vergisi ödemesi

----------------------------------------------------…./02/2017------------------------------------------
361 ÖDE. SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ             1.342,83
05. SGK işçi payı              587,49
06. SGK İşveren payı        629,45
07. İşsizlik sig. İşçi payı      41,96
08. İşsizlik sig.işveren payı  83,93
 
102 BANKALAR                                                  1.342,83
----------------------------------------------------…./02/2017------------------------------------------
 
IV- SONUÇ

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalıştırılan Ar-Ge ve Destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri gelir vergisinden istisnadır. Bu personellerin Destek ve Ar-ge çalışmaları dışında yaptıkları görevler kapsamında verilen ücretler istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla Ar-ge ve Destek personeli dışında kalan diğer personellere yapılan ücret ödemeleri de istisnaya konu edilemez.

4691 sayılı kanundaki ücret istisnası hesaplaması yapılırken aşağıda yazılı yönetmelik kapsamındaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

Ø Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmaması,

Ø Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilmesi,

Ø Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanacağı,

Ø Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenecektir.

Ø  Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır.

Ø Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz.

Ø Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklaması gerekmektedir.

Ø Bölgede çalışan personelin istisna kapsamı dışındaki net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Ø Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamına dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanmaktadır.
 
 
 
(1)     İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 09.09.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1562 no.lu özelgesi
(2)     Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 90792880-155.15[2013/2706]-1133 no.lu özelgesi
(3)     4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
(4)     5746 Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
(5)     Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
(6)     4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
(7)     Arslan, Cem, Teknokentlerde Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları, www.tasarimkonseyi.gov.tr/konsey/uploads/dosya/kosgeb2.pdf, Erişim Tarihi: 08.08.2017