SON YAZILAR

11 Eylül 2017 Pazartesi

01/01/2018 Hangi Hesap Planı

Alo Sgk | 10:02 | | | | | |


01/01/2018 Hangi Hesap Planı

Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi


01/01/2018 Tarihinden itibaren özellikle Bağımsız Denetime Tabi Kayik harici firmalarda Hesap planı çerçevesi içerisinde yeni düzenlemelere gidilecektir.


Bu çerçevede şu an için Firmalar nezdinde kullandığımız Hesap planları ve kullanacağımız hesap planları nelerdir?

TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP

Kurumlar vergisi mükellefleri (Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler) 

-     Sermaye Şirketleri (Ano­nim Şir­ket­ler, Es­ham­lı Ko­man­dit Şir­ket­ler, Li­mi­ted Şir­ket­ler, SPK’ya tabi olarak kurulan Fonlar)

-     Kooperatifler

-     İktisadi Kamu Kuruluşları

-     Dernek, Sendika, Cemaat ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler

-     İş Ortaklıkları

-     Diğer Kurumlar (Mahiyet itibariyle yukarıdakilere benzeyen Yabancı Kurumlar, Özel Finans Kurumları)

Ancak Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan:

-Banka ve Sigorta Şirketleri,

-Özel Finans Kurumları,

-Finansal Kiralama Şirketleri(Faktöring vb alanlarda faaliyet gösterenler dahil)

-Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları,

Belirlenen (muhasebenin Temel Kavramları’na Muhasebe Politikalarının Açıklanması’na ve Mali Tablolar İlkelerine) uymaları ve Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinin diğer hükümlerine uymalası  kaydıyla mecburiyetleri yoktur.

TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMAYAN:

 Belirlenmiş olan limitleri aşan Gelir vergisi mükellefleri

-Ferdi İşletmeler;

-Adi Ortaklıklar;

-Kollektif Şirketler;

-Adi Komandit Şirketler;

Yukarıda saydığımız Bilanço usulüne göre defter tutacak olan Gelir Vergisi Mükelleflerinin temel mali tabloların  yanı sıra diğer mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin usul ve esaslar ihtiyaridir.

-İşletme hesabına göre defter tutan işletmeler sadece Muhasebenin Temel kurallarına uymakla yükümlüdür.

31/07/2017 TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE FAAL MÜKELLEF SAYISI

VERGİ TÜRÜNE GÖRE  

KATMA DEĞER VERGİSİ
2.546.750
KURUMLAR VERGİSİ
743.949
BASİT USUL
771.067
GELİR VERGİSİ
1.857.898
GELİR STOPAJ
2.660.431
GMSİ
1.898.852


Kamu Gözetim Kurumu Verilerine Göre 2016 yılında 2017 yılı için Bağımsız denetim sözleşmesi  imzalayan 6.250 şirket bulunmaktadır. Bunlardan 1.550 Adedi KAYİK tanımını karşilayıp UFRS uygulamakta olup geriye kalan 4.700 şirket 01/01/2018 Tarihinden itibaren BOBİ FRS uygulayacaktır.

-Orta Boy İşletmeler için genel olarak maliyet esaslı bir finansal raporlama büyük işletmeler için ise ilave yükümlülükler getiren   27 bölümden oluşan BOBİ FRS nin uygulayacak olan Bağımsız denetime tabi 4.700 şirketin bir an önce Mali departmanlarını ve donanımlarını bu yönde oluşturmaları gerekmektedir