SON YAZILAR

20 Eylül 2017 Çarşamba

3 Önemli Konuda Soru ve Cevap

Alo Sgk | 14:45 | | | | | | | | | |


3 Önemli Konuda Soru ve Cevap

Günseli Zeynep Kalındamar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Vergi Bilim Uzmanı


BILANÇO USULU DEFTER TUTAN GERÇEK KIŞININ ALDIĞI ARSA VE MESKENI AKTIFE EDILIR MI? MESKENE FATURA DÜZENLEDILER DIĞERI TAPU ILE IŞLEM YAPILDIĞINDA TAPU ILE IŞLEMDE KDV ORANI NASIL TESPIT EDILECEK MESKENI SATACAK BUDURUMDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI DOĞARMI? BA BS YE KONU OLUR MU?

Cevap:

Satın almış olduğunuz gayrimenkulleri satan gerçek veya tüzel kişi vergi mükellefi ise, Fatura düzenlemek zorundadır. Alınan faturada gösterilen KDV yi indirim konusu yapılabilir. faturasız alınan mesken için tapu senedi ile aktife kaydını yapabilirsiniz. Fatura ile alım olmadığından KDV indirimi sözkonusu değildir. Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişinin aktifine kaydettiği bu gayrimenkulleri satması halinde elde edilen kazanç değer artış kazancı olmaz , ticari kazançtır. Ba-Bs formlarını bildirmekle yükümlü mükellefler tüm mal ve hizmet alımları ile satımlarını bu formlara yazmak zorundadırlar. Alım satım yaptıkları kişinin vergi mükellefi olup olmaması önemli değildir. tapu bedelini Ba formunda bildirilir.

MAZERETSIZ İŞE GELMEYEN İŞÇININ İŞ AKDI HAKLI NEDENLE FESIH OLUR MU?

Cevap:
1.)İşçi İzin almadan yada haklı ,geçerli,inandırıcı bir sebebe dayanmadan,

2.)Ardı ardına 2 İşgünü ihlal etmesi,

3.)Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatili gününden sonra başlayan ilk iş günü,

4.)Bir ay içinde arka arkaya olmadan üç iş günü işe gelmemesi,

Bu şartlar karşısında işveren haklı nedenle iş akdi feshini gerçekleştirebilir

İşverenler tarafından mazeretsiz işe gelmeyen işçi için hazırlanan tutanaklar usulune uygun hazırlanmalı,işçiye tebligatlar noter kanalı ile yapılmalıdır.İşçinin mazeret beyanı yada kendi savunmasını vermesi için noter tebligatına belirli bir süre konulmalıdır.Bu süre sonunda işçi tarafından mazeret veya savunma yapılmamışsa tekraren işçiye noter kanalı ile iş akdinin fesihinin 4857/25-II(g) nedeni ile fesh edileceği bilgisi verilmelidir.Bu süreçler takip edilmeden işçinin savunmasına başvurulmadan yapılan tüm fesihler geçersiz sayılır.İşçinin o aya ait Maaşı,Fazla Mesaisi ve Yıllık izin paraları ile birlikte,iş sözleşmesinden doğan hakları ödenmelidir.

BİLANÇO VE ŞAHIS İŞLETMELERINDE ÖKC FIŞI INDIRIME SÖZ KONUSU OLUR MU?

Cevap: Gelir vergisi ve Kdv kanunu ,Vergi Usule göre; Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 206 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğinin (G) bölümünde; "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır."açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, işletmenizin tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderleri ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik etmesi ve bu belgelerde yer alan katma değer vergisini indirim konusu yapması mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.