SON YAZILAR

13 Eylül 2017 Çarşamba

Askerlik Borçlanmasına Geniş Açıdan Bakalım

Alo Sgk | 08:27 | | | | | |


Askerlik Borçlanmasına Geniş Açıdan Bakalım

Vedat İLKİ

Emekli olmak isteyen sigortalılar en çok sordukları soruların başında ne zaman emekli olurum,askerlik borçlanması yapmanın şartlarını da soruyorlar.


5510/41’inci Maddesine Borçlanma Esasları Açıklanmıştır.

2013/11 Sayılı Genelge doğrultusunda okurlarımıza konumuzu değerlendirmesini yapalım.

Er/Erbaş ve Yedek Subay Okulu Süreleri

5510/41. maddesinin ;
Ø  1. fıkrasının (b) bendi ile muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ,
Ø  1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

TEK ŞART
Ø  Borçlanma taleplerinde de sigortalıların tescil edilmiş olma şartı dışında herhangi bir şart aranmaz.

1/10/2008 TARİHİNDE 5510 SAYILI KANUNLA OLUMLU BİR ADIM ATILDI
Ø  1.10.2008 tarihinden önce 1479(Bağ-Kur) ve 2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlar gereğince aktif sigortalı olmamaları nedeniyle askerlik borçlanma talepleri reddedilen sigortalı ve hak sahiplerinin 1.10.2008 tarihinden sonra yeniden müracaatları halinde borçlanma işlemleri aktif sigortalı olma şartı aranmaksızın sonuçlandırılacaktır.

ASKERLİK YAPAR İKEN BORÇLANMA YAPILMAZ
Ø  5510/ 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar askere alınmaları halinde sigortalılıkları sona ermediğinden bu sigortalılıkları devam ettiği sürece 41. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler dışındakiler borçlanma yapabilecektir.

YEDEK SUBAY OKUL SÜRESİ BORÇLANMA ESASI
Ø  Yedek subay okulunda ve hazırlık kıtasında 1.1.1950 tarihinden önce geçen süreler hizmet sürelerine dahil edildiğinden, bu süreler ayrıca borçlandırılmayacaktır.
Ø  1.1.1950 tarihinden önce hazırlık kıtasına veya yedek subay okuluna duhul etmiş olup da, okul devresinin tamamı veya bir kısmı 1.1.1950 tarihinden sonraya isabet edenler de okul devresinin 1.1.1950 tarihinden sonraki kısmını borçlanabileceklerdir.
Ø  Yedek subay okulunda öğrenci iken veya muvazzaf veya ihtiyat askerliğini er olarak yapmakta bulundukları sırada vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine vazife ve harp malullüğü aylığı bağlananların, öğrencilikte ve askerlikte geçen süreleri, Kanunun 4. -1(a) ve (b) bentlerine göre çalışmaları halinde borçlandırılacaktır.
Ø  Yapılacak askerlik borçlanmalarında, hava değişimlerinin 1111 sayılı Kanunun yayımlandığı 17.7.1927 tarihine kadar 1 yılının, bu tarihten sonra 3 ayının, 22.2.2014 tarihinden sonra otuz gününün, 1076 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca erbaş ve er statüsünde askerlik görevini yapanların (kısa dönem) ise 14.11.1980 tarihinden itibaren 1 ayının, 22.2.2014 tarihinden itibaren onbeş gününün askerlik süresi olarak dikkate alınması gerektiğinden, bu süreleri aşan kısmı ile hastalık veya cezai bir sebeple uzayan süreler borçlandırılmayacaktır.

ESİR DÜŞEN ASKER İÇİ BORÇLANMA DA VAR
Ø  Askerliğini er olarak yapanların aksi bir durum bulunmadıkça, esarette geçen süreleri muvazzaf askerlik hizmetinden sayıldığından bu süreler de borçlandırılacaktır.

ASKERİ ÖĞRENCİLER
Ø  1803 sayılı Af Kanununun 15. maddesinin (b) fıkrası uyarınca her derecedeki askeri okullarda diğer öğrenim kurumlarında Milli Savunma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim yapan askeri öğrencilerden, 7.2.1974 tarihine kadar gerek disiplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (kendi isteği ile ayrılanlar hariç) okulda geçen süreleri askerliklerine sayıldığından, 18 yaşından sonra geçmiş olması şartıyla ve o tarihte emsallerinin tabi olduğu muvazzaf askerlik süresini geçmemek üzere okul süreleri borçlandırılacaklardır.
Ø  Askeri liselerden mezun olduktan sonra harp okuluna giden veya Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına yüksek okullara devam edenlerin bu okullardan, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılanların, sadece harp okulu veya yüksek okulda geçen sürelerinin (emsallerinin tabi olduğu askerlik süresini geçmemek üzere) borçlandırılması, askeri lisede geçen sürelerin ise borçlanma dışında bırakılması gerekmektedir.

ER ÖĞRETMEN BORÇLANMA YAPABİLİR
Ø  1111 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetini er öğretmen olarak yapanların kıtada maaşsız olarak geçen süreleri borçlandırılacaktır.

ÖZEL DURUMLAR
Ø  Askerlik görevini 1965-1967 yılları arasında er olarak yapanların 29.12.1967 tarihini geçmemek üzere, 1962-1964 yılları arasında er olarak yapanların ise 31.10.1964 tarihini aşmamak üzere Kıbrıs olayları nedeniyle uzayan askerlik süreleri herhangi bir araştırmaya gerek kalmaksızın borçlandırılacaktır.
Ø  Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erdiğinden, Kanunun 4. -1(b) bendine tabi olanlardan askerlik yaparken söz konusu sigortalılıkları devam edenlerin askerlik süreleri borçlandırılmayacaktır.

VATANDAŞ OLMA HAKKINI ELDE EDENLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI HAKKINDA
Ø  Türk vatandaşlığına alınanlardan vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler belgede kayıtlı süreyi,
Ø  Belgede kayıtlı sürenin olmaması veya Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır. 
Ø  Türk vatandaşlığına alınan kimselerin askerlik süresini belgeleyememeleri durumunda borçlanma işlemleri yapılmayacak, varsa yapılmış olan borçlanma işlemleri iptal edilecektir.
Ø  Türk vatandaşı iken askere alınan ve askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlerin daha sonra Türk vatandaşlığından çıkmaları halinde Türk vatandaşı iken yaptıkları askerlikleri borçlanılabilecek, daha önce yapılmış olan borçlanmaları geçerli sayılacaktır.

Örnek: 
1965 yılında Bulgaristan’da 2 yıl 5 ay 17 gün askerlik yapıp daha sonra Türk vatandaşı olan sigortalının askerlik süresini borçlanması halinde 1965 yılında ülkemizde 24 ay askerlik yapıldığından bu süre kadar askerlik borçlanması yapabilecektir.
Ø  Türk vatandaşı olduğu halde vatandaşlıktan çıkıp yeniden vatandaşlığa alınanlardan vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanların da 1111 sayılı Kanun gereğince askerlik yapmaları zorunlu olduğundan bu durumda olanlardan yaptıkları fiili askerlik sürelerini belgelemeleri istenerek borçlanma işlemleri buna göre sonuçlandırılacaktır.

PROSEDÜR KOLAY OLDU ASKERLİK ŞUBESİNE GİTME DÖNEMİ KAPANDI
Askerlik borçlanması işlemleri;
- Askerliğini er olarak yapanların borçlanma talep dilekçesi SGK’na ibraz ettikleri askerlik cüzdanının veya terhis belgesinin askerlik kayıt belgesinin aslına,
- Kanunun 4. -1(c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için onaylı hizmet belgesine,
- Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların ise borçlanma talep dilekçesi ekinde yer alacak yedek subay terhis belgesine,
göre sonuçlandırılacaktır.
Askerlik belgelerinde kayıtlı sürelerde tereddüte düşülmesi veya yedek subay olarak askerlik yapanlardan belge ibraz edemeyenlerin, yedek subay sınıf, dönem ve sicil numaralarını bildirmeleri halinde ilgili kuvvet komutanlığından istenecek yedek subay safahatı geldiğinde borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.

HAK SAHİBİ VE KENDİ BORÇLANMA TALEP EDEBİLİR
Ø  Sigortalıların er olarak silah altında geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlandırılır.

BEDELLİ ASKERLİĞE BORÇLANMA YOK
Ø  Fiilen silah altında geçmeyen bedelli askerlik süresi borçlandırılmayacaktır.

05415161962