SON YAZILAR

6 Eylül 2017 Çarşamba

Hangi alt işveren işçisi başlangıçtan itibaren asıl işveren çalışanı sayılır?

Alo Sgk | 08:58 | | | | | | | | |


Hangi alt işveren işçisi başlangıçtan itibaren asıl işveren çalışanı sayılır?

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

İş Kanunu’nda 5763 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeye göre, İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucunda alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğunun tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilmektedir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilecektir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verilir.

Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur. Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılmaktadır.
İş Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak 25.08.2017 tarihli Resmî Gazete’de “Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.
Buna göre alt işverenlik yönetmeliğinde yapılan uyum düzenlemesi şöyledir;
a. Asıl işveren- alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce işverenlere tebliğ edilir.
b. Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir.
c. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır.
d. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir.
e. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur. 

Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış...