SON YAZILAR

13 Eylül 2017 Çarşamba

KDV De %10 Nasıl Kazanılır

Alo Sgk | 09:59 | | | | | |


KDV De %10 Nasıl Kazanılır

Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi


KDV oranlarında piyasaların canlandırılması amacıyla 31/03/2017 tarihine kadar KDV oranı 150 m2 ve üstü konutlarda %18 olan KDV oranını 31/03/2017 tarihine kadar %8 e indiren daha sonra da bu tarihi 30/09/2017 tarihine kadar geçici olarak uzatan KDV oranındaki değişiklik 03/02/2017 tarihinde 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yayınlanarak yürürlüğe girmişti.


Artık bu geçici uzatmanın sonuna geliyoruz.

Gerek Maliye Bakanının açıklamalarından gerekse geçici olan bu uzatmanın yıl sonuna kadar uzatılacağına dair herhangi bir emarenin olmaması eğer son dakika bir açıklama olmazsa 30/09/2017 Tarihinde geçici olarak verilen bu indirim sona eriyor.

Peki geçici olarak getirilen bu indirimlerden şu An devam eden işlerimiz için yararlanamaz mıyız?

Bununla ilgili olarak sadece ilgili kanunun bu makalemizin konusu olan maddelerini ele alırsak.

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
Madde 10 - Vergiyi Doğuran Olay:
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

BİZİM YARARLANACAĞIMIZ TEBLİĞ

15/02/2017 Tarih 29980 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11 sayılı katma değer vergisi uygulamasında değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğin 9 maddesi aşağıdaki şekildedir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (III/B-2.1.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "Kanunu51", "Kanun52" ve "Kanununun53" ibareleri sırasıyla "Kanunu", "Kanun" ve "Kanununun" olarak değiştirilmiş ve aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

"3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV'de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır."

İnşaat devam ederken sattığımız 150 m2 nin üzerinde olan ve satış fiyatı belli bir konut için 30/09/2017 tarihine kadar keseceğimiz fatura %8 KDV oranı üzerinden olacaktır.

Faturayı kestiğimiz an KDV doğacak ancak fiili teslim olmadığından vergi doğmayacaktır. Bu kapsam içerisinde  kestiğimiz faturalar iade kapsamı içerisinde olmayıp bunlarla ilgili olarak yüklendiğimiz KDV gelecek döneme devreden KDV kapsamı içerisinde değerlendirilmelidir.

ÖRNEK:15/09/2017 Tarihinde inşaatı devam eden bir projemizden 400.000TL +KDV olarak 165 m2 bir daireyi peşin sattığımızı varsayalım.

KDV AÇISINDAN
Satış tarihinde geçerli olan KDV oranı %8 keseceğimiz fatura 400.000x%8(32,000)=432,000 TL olacaktır.
Satın alınan daire 30/06/2018 tarihinde fiili olarak teslim edilsin. Teslim tarihinde herhangi bir düzenleme yapılmadığını varsayarsak kdv oranı%18 olmasına rağmen biz Bu satışla ilgili olarak herhangi bir düzeltme veya fark faturası kesmeyeceğiz.

VERGİ AÇISINDAN
Vergiyi doğuran olay fiili teslimle beraber doğacağından bu satışla ilgili fiili teslimde 30/06/2018 tarihinde gerçekleştiğinden gelirimiz bu tarihte tahakkuk edecektir.

MUHASEBE KAYITLARI
--------------------------------15/09/2017------------------------
102 BANKALAR                                               432,000 TL
                   340   ALINAN SİPR AVANSLARI                           432,000 TL
….
--------------------------- 15/09/2017 -----------------------------------
340  ALINAN SİPR AVANSLARI                      432,000 TL
                   380 GELİR TAHAKKUKLARI                                  400,000 TL
                    391 ÖDENECEK KDV                                               32,000 TL
FATURANIN KAYDI

Fiili teslimi gerçekleştirdiğimiz  30/06/2018 tarihinde ise

-----------------------------30/06/2018--------------------------------
 380 GELİR TAHAKKUKLARI                                  400,000 TL
620 SATILAN MAMUL MLYT HS                                 XXXXXX TL
                     600  YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI                          400,000 TL  
                     152  MAMULLER HESABI                                        XXXXXX TL   
…………. Nolu dairenin satışından
       
Bu konuda tereddütler oluşuyorsa aşağıda 02/06/2014 tarihinde verilmiş olan bir özelgeyi özetleyerek paylaşıyorum.özelgeden de de anlaşılacağı üzere KDV yi doğuran olay ile vergiyi doğuran olayın  tarihleri farklı olabilir.
                 
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Başlık
Tapu tescili yapılmadan fiiilen teslim edilen konutların KDV iadesini etkileyip etkilemeyeceği ile konut için ödenen bedellerin iadesinde belge düzeni hk.
Tarih
02/06/2014
Sayı
11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–1547
I) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;
– 10 uncu maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendinde ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile meydana geldiği  hükme bağlanmıştır.
Esas olarak gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri, gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmekle birlikte, tapuya alıcı adına tescilin yapılmasından önce gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına sunulması (fiili olarak teslim edilmesi) ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanılması halinde, KDV uygulaması bakımından gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına bırakılması anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.
Bu nedenle 150 m² nin altındaki konut teslimlerinden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise en erken konutların fiilen teslim edildiği vergilendirme döneminde yapılması gerekmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumunuz tarafından inşa edilip vadeli senet düzenlenmek suretiyle satışı gerçekleştirilen konutların tapuya tescil işleminden önce alıcının fiili kullanımına sunulması ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanılması halinde, konutların alıcıların fiili kullanımına bırakıldığı anda vergiyi doğuran olay meydana gelecek ve bu işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde de 150 m² nin altındaki konut teslimlerine ilişkin olarak iade hakkı doğacaktır.