SON YAZILAR

19 Eylül 2017 Salı

Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi

Alo Sgk | 18:04 | | |


Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi

Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Bugün esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca kurulmuş meslek odalarının; “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ten bahsedeceğiz.


Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, mesleki eğitimlerini organize etmek için esnaf ve sanatkârlar meslek odalarının bünyesinde birer mesleki eğitim danışmanlığı birimi (MEDB) kurulması oda yönetim kurullarının yasal yükümlülüğüdür. [Yönetmelik Md.5- (1), (3), (4), (5)]

Bu kısa açıklamadan sonra yönetmeliğin önemli maddelerini aşağıda bulacaksınız.

(1) Kanunun mesleki eğitime ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun esnaf ve sanatkâr işyerlerindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen hükümleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonun işbirliği ile bütünlük içinde yürütülür. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen amaçlar doğrultusunda esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve ustalar ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin pratik meslek eğitimini gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının asli görevidir. Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve ustalar ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin meslekî eğitimlerini organize etmek için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının bünyesinde birer meslekî eğitim danışmanlığı birimi kurulur (MEDB).

(2) Mesleki eğitim danışmanlığı birimleri;

a-Müdür,

b-Müdür yardımcısı,

c-Eğitim uzmanları,

d-Eğitim danışmanları,

e-Sekreterya görevlilerinden oluşur.

(3) Mesleki eğitim danışmanlığı birimleri,

1-Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışmalar yapar,

2-Uygulamayı izler,

3-Önerilerini genel sekretere sunar,

4-Diğer işyeri denetleme ve danışmanlık grupları ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışır

5-Bu birimlerin sekreterya görevlerini yerine getirir.

(4) Odalar düzeyinde kurulan mesleki eğitim danışmanlığı birimleri, yıllık olarak üye esnaf ve sanatkârların eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, planlar, takvime bağlar ve bütçelendirir.

(5) Odalar, üye esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak gelecek bir yıl içinde düzenleyeceği eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak bir üst fıkrada belirtilen bilgileri, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar bir üst yazı ile bağlı olduğu birliğe bildirir. Birlik mesleki eğitim danışmanlığı birimleri, odalardan gelen bilgi ve belgeleri değerlendirir ve bağlı odalarına ilişkin eğitim planlamasını her yıl Eylül ayı sonuna kadar bir üst yazı ile Konfederasyona iletir. Konfederasyon mesleki eğitim danışmanlığı birimi, birliklerden gelen odalara ait eğitim planlamalarını inceler, değerlendirir ve bunlardan uygun gördüğü eğitimlerin gerçekleşmesi için gereken destek ve koordinasyonu sağlar.