SON YAZILAR

16 Eylül 2017 Cumartesi

Sosyal Güvenlik Neden Önemli

Alo Sgk | 13:19 | | | |


Sosyal Güvenlik Neden Önemli

Vedat İLKİ
vedat.uzman@gmail.com

Hayata gözlerimizi açtığımızda başlayan yaşam serüvenimiz bütün bir yaşamımız boyunca sürer, öldüğümüzde hak sahiplerine geçecek güvencemiz nedir diye sorulduğunda cevabımız ne olmalı?


Tabi ki,

Sosyal Güvenliğimiz ve onun getirdiği haklardır.

Bu haklarımızı  ancak ilköğretim çağından itibaren çocuklarımıza bilinçlendirilerek ilerleyen yaşlarımızda hak kaybına uğramadan elden ayaktan düştüğümüzde ,çalışamayacağımız zamanlarda kimseye el avuç açmadan yaşam koşullarına karşı  direncimiz elde edeceğimiz emekli gelirleri ile olacaktır.

Bunun da tanımlaması kısacana şudur!

Bu alanda Sosyal Güvenlik bilincini yerleştirmektir.

SOSYAL GÜVENLİKTE BİLİNÇLİ OLMAMANIN KAYIPLARI

ÇALIŞAN AÇISINDAN

Ø   Sağlık Yardımı Alamaz

Ø  Analık Sigortasından Yararlanamaz

Ø  Kısa Vadeli Sigorta Kollarının sağladığı haklardan olan iş göremezlik gelirlerini alamaz

Ø  Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Malullük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Yararlanamaz

Ø  İşsizlik Sigortasından Hakları olmaz

Ø  BES faydalanamaz

Ø  Çalışma Hayatından doğan haklarından yararlanamayacaktır.

          İŞVEREN AÇISINDAN

Ø  İş Kazası /Meslek Hastalığı Riski ve Sorunları karşısında tüm maliyetleri yüklenir

Ø  Denetimlerde İdari Para Cezalarıyla karşı karşıya kalırlar

Ø  Teşviklerden Yararlanamazlar

Ø  Devletin vereceği hibe vs kredilere hak edemezler


DEVLET AÇISINDAN

Ø  Büyük oranda vergi ve prim kaybı ortaya çıkmakta, bu da sosyal güvenlik ve bütçe açığına neden olmaktadır.

Ø  Sosyal güvenlik sisteminde aktif/pasif dengesi bozulmakta ve sistem finansal açıdan tıkanmaktadır.

Ø  Gelir elde etmeyen vatandaşlara yönelik yapılan primsiz ödemeler artmaktadır.

SOSYAL AÇIDAN

               Gelir dağılımında adaletsizlik, yoksulluk ve ahlaki dejenerasyon gibi sosyal sorunlara yol açmaktadır.

AHLAKİ VE DİNİ NORMLARLA SOSYAL GÜVENLİK BİLİNCİNE ETKİSİ

Toplumsal ahlakın sosyal güvenlik kapsamında dikkate alınması gereken bir diğer yönü de çalışma ahlakıdır.

Sosyal güvenlik alanında, sahte emeklilik, muvazaalı boşanma, devlet kaynaklarından hak etmediği halde yararlanma vb. sosyal güvenlik sistemini suiistimal eden ve ahlaki normlara uygun olmayan davranışların yaygınlaşması, bir süre sonra bu davranışların toplum tarafından benimsenmesi ve hatta ahlaki normlara uygunmuş gibi algılanmasına neden olarak iş ve çalışma yaşamındaki tutumları değiştirebilmektedir.

Ahlaki vicdan, çevrenin değerlerine bağlıdır.

Bu alanda STK olarak Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği kurularak 10 yıla yaklaşan süre de hem meslek mensuplarını meslek alanında bildirmek,hem de toplumun sosyal güvenlik alanında bilinçlenmesi yolunda üyeleri doğru bilgileri yazılı ,görsel basında paylaşmaya başlamıştır.

Sosyal Güvenlikte en büyük tehlike bilgi kirliliğidir.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri  5510 sayılı SS ve GSSK,4857 sayılı İş Hukuku,854 sayılı Deniz İş Hukuku,5953 sayılı Basın-İş Hukukundan doğan haklar geniş halk kitleriyle paylaşmakla kalmıyor,Sosyal Güvenlik alanında hakkını aramak isteyen kesimlerinde sözcüsü oluyor.

Sendikalı çalışmanın önemi,İş Kanunu dışında kalan işçiler için borçlar kanunun yaptırım gücünden bahsediyor.

Derneğin en önemli misyonu;

Kayıt dışına karşı daima mücadele ediyor.

Emeklilerin daha iyi şartlarda emekli maaşı alması için bu sahada eleştirel gözle bakmaya çalışıyor.

Aynı zaman da SGK aktüreyal dengelerinin gözetiminde yana tavır alıyor.

SGK çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesinden yana olduğunu her platformda dile getirmeye devam ediyor.

Sosyal Güvenlik bilincini yerleştirmek eğitimle mümkün olmaktadır.

REFORM yasanın anlam açısından yarattığı kargaşa ortamından bir güneş gibi doğarak ''SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ 
DERNEĞİ''faaliyete geçmiş,200'e yakın üyesiyle bu alanda her kesimle buluşmuştur.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri ilerleyen yıllarda oda haline gelme hedeflerine ulaşmak istiyor.