SON YAZILAR

21 Eylül 2017 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:483

Alo Sgk | 08:51 | | | | | |Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC'lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda bildirilme usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC'lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Başbakanlığa gönderilmiştir.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Maliye Bakanlığı (Gelir idaresi Baskanlığı)’ndan:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:483
TASLAK
Giriş
MADDE 1 – (1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu ve 6/6/2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 15/6/2013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişen güncel hali ) uyarınca, perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (213 sayılı Kanun) göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna (3100 sayılı Kanun) göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
(2) Mezkûr Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre;
a) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,
b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler YN ÖKC’lerden EFT -POS özelliği olan cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,
c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:
— 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,
— 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden
itibaren,
— 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden
itibaren,
— 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren,
ç) Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış veya gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren,
d) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için 1/1/2017 tarihinden itibaren,
e) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler için işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde,
eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
(3) YN ÖKC kullanma mecburiyeti...
Tebliğin Devamı için tıklayınız.